По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 8121З-406 ОТ 14 АПРИЛ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ПО-ВИСОКА ПО ВИД ДЛЪЖНОСТ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 8121З-406 ОТ 14 АПРИЛ 2015 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ПО-ВИСОКА ПО ВИД ДЛЪЖНОСТ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДВ. бр. 3 от 12.01.2021г.

Обн., ДВ, бр. 29 от 21 април 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 26 от 28 март 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 78 от 21 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 12 януари 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (изм. и доп., ДВ, бр. 26 от 2017 г., в сила от 28.03.2017 г.) С тази наредба се определят условията и редът за провеждане на конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...