По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

ДВ. бр. 83 от 09.10.2018г.

Обн., ДВ, бр. 35 от 15 май 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г., доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 27 от 27 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 8 май 2018 г., изм., ДВ, бр. 83 от 9 октомври 2018 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност.
(2) Законът се прилага за крайното потребление на енергия от въоръжените сили, доколкото не противоречи на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България или на друг закон в областта на националната сигурност.