По тематика > Търговско и облигационно право > Нормативни актове > Правилници > УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ДВ. бр. 28 от 06.04.2021г.

Обн., ДВ, бр. 16 от 27 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 48 от 27 юни 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 29 юни 2018 г., изм., ДВ, бр. 5 от 15 януари 2019 г., изм., ДВ, бр. 15 от 21 февруари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 6 април 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

history Чл. 1. С правилника се определят организацията, дейността, функциите и числеността на служителите на Министерството на правосъдието, наричано по-нататък "Министерството", и на неговите организационни структури и административни звена.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...