По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 3 ОТ 25 МАЙ 2009 Г. ЗА АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ЛЕТИЩА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 3 ОТ 25 МАЙ 2009 г. ЗА АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ЛЕТИЩА

ДВ. бр. 12 от 11.02.2020г.

Обн., ДВ, бр. 44 от 12 юни 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 51 от 7 юли 2015 г., изм., ДВ, бр. 12 от 11 февруари 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С тази наредба се определят отговорностите и задълженията, основните изисквания за аварийно-спасителното, противопожарното и медицинското осигуряване на полетите в района на гражданските летища и редът за извършване на аварийно-спасителни работи независимо от собствеността и ползването на летището.
(2) Предмет на аварийно-спасителното осигуряване в летищата са:
1. аварийните ситуации с въздухоплавателни средства (ВС), възникващи при:
а) авиационно произшествие на летището и в неговия район;
б) авиационен инцидент в полет;
в) авиационен инцидент на земята;
г) актове на незаконна намеса;
2. аварийните ситуации, нямащи отношение към ВС, като:
а) пожар в района на летището;
б) актове на незаконна намеса;
в) природни бедствия и крупни производствени аварии;
3. произшествията, изискващи медицинска помощ.
(3) Класификацията на авиационните инциденти е дадена в приложение № 1.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...