По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 50 ОТ 19 ЮНИ 2015 Г. ЗА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ, ЛИКВИДНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА НАДЗОР ЗА СПАЗВАНЕТО ИМ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 50 ОТ 19 ЮНИ 2015 г. ЗА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ, ЛИКВИДНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА НАДЗОР ЗА СПАЗВАНЕТО ИМ

ДВ. бр. 11 от 05.02.2019г.

Обн., ДВ, бр. 52 от 10 юли 2015 г., доп., ДВ, бр. 63 от 12 август 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 11 от 5 февруари 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. допълнителни изисквания към капитала на инвестиционните посредници, както и изключенията от тях;
2. капиталовата адекватност;
3. изискванията за ликвидност; условията и редът за освобождаване от изискванията за ликвидност;
4. видовете капиталови буфери, които трябва да поддържат, условията и редът за тяхното формиране и актуализиране, както и за освобождаване от задължението за поддържане на капиталови буфери;
5. условията и редът за воденето на отчетност и оповестяването на информация от инвестиционните посредници.
(2) С наредбата се определят също:
1. надзорът за спазването на изискванията по ал. 1 и изискванията към надзорния преглед;
2. минимално съдържание на правилата за вътрешната организация на инвестиционния посредник;
3. редът и начинът за извършване на преглед и на оценка на правилата, стратегиите, процесите и механизмите, въведени от инвестиционния посредник;
4. политиката за възнагражденията и нейното оповестяване;
5. (изм., ДВ, бр. 11 от 2019 г.) допълнителните изисквания към значимите инвестиционни посредници;
6. (отм., ДВ, бр. 11 от 2019 г.)
7. изискванията, на които сделките трябва да отговарят, за да се считат за значими.