По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ

ДВ. бр. 19 от 05.03.2021г.

Обн., ДВ, бр. 62 от 14 август 2015 г., доп., ДВ, бр. 96 от 9 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 102 от 29 декември 2015 г., доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2018 г., изм., ДВ, бр. 20 от 6 март 2018 г., изм., ДВ, бр. 27 от 27 март 2018 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм., ДВ, бр. 37 от 7 май 2019 г., изм., ДВ, бр. 12 от 12 февруари 2021 г., изм., ДВ, бр. 19 от 5 март 2021 г.

 

Глава първа.
ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ЗАКОНА

history Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с надеждното функциониране на системата за гарантиране на влоговете в банките и защитата на вложителите, както и устройството, целите, функциите и дейността на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, наричан по-нататък "фонда".
(2) Този закон се прилага за всички банки, които са получили по реда на Закона за кредитните институции лиценз за публично привличане на влогове или други възстановими средства, както и за техните клонове в други държави членки.
(3) Този закон се прилага и за клоновете на банка със седалище в трета държава, която е получила лиценз от Българската народна банка да осъществява дейност в Република България, когато:
1. в държавата по седалището на банката няма действаща система за гарантиране на влоговете или такава система съществува, но тя не обхваща клоновете на банката в чужбина, или
2. размерът или обхватът на гаранцията, осигурявана от съществуващата в държавата по седалището на банката система за гарантиране на влоговете, е по-малък от размера или обхвата на защитата на влоговете, предвидена в този закон; в този случай гаранцията, осигурявана от фонда, е за разликата, надвишаваща гаранцията, осигурявана от системата за гарантиране на влоговете по седалището на банката.
(4) Лицата по ал. 2 и 3 са длъжни да правят парични вноски във фонда по реда, определен в този закон.
(5) Управителният съвет на фонда установява, след събиране на съответните доказателства, спрямо кои клонове на банки в страната са налице условията по ал. 3.
(6) В случаите по ал. 3 фондът си сътрудничи с органите на съответната система за гарантиране на влоговете.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...