По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ

ДВ. бр. 12 от 12.02.2021г.

Обн., ДВ, бр. 62 от 14 август 2015 г., доп., ДВ, бр. 59 от 29 юли 2016 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 91 от 14 ноември 2017 г., изм., ДВ, бр. 97 от 5 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2018 г., изм., ДВ, бр. 20 от 6 март 2018 г., изм., ДВ, бр. 106 от 21 декември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 37 от 7 май 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 12 февруари 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет и обхват
history Чл. 1. (1) (доп., ДВ, бр. 12 от 2021 г., в сила от 12.02.2021 г.) С този закон се определят правилата и процедурите, свързани с възстановяването и преструктурирането на следните субекти:
1. кредитни институции (банки), за които Българската народна банка (БНБ) е издала лиценз за извършване на банкова дейност;
2. (изм., ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) инвестиционни посредници, получили лиценз за извършване на дейност от Комисията за финансов надзор (Комисията) по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 и по чл. 6, ал. 3, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
3. финансови институции със седалище в държава членка, когато финансовата институция е дъщерно дружество на банка или инвестиционен посредник, лицензирани в Република България, или на дружество, посочено в т. 4 или 5, и попада в обхвата на надзора върху предприятието майка на консолидирана основа съгласно чл. 6 - 17 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 г. (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕС) № 575/2013;
4. финансови холдинги, смесени финансови холдинги и холдинги със смесена дейност със седалище в Република България;
5. финансови холдинги майки и смесени финансови холдинги майки от Европейския съюз, когато са обект на надзор на консолидирана основа от БНБ или от Комисията;
6. клонове в Република България на кредитни институции и инвестиционни посредници от трети държави в съответствие със специалните условия, предвидени в този закон;
7. клонове в Република България на кредитни институции и инвестиционни посредници със седалище в други държави членки - в случаите, предвидени в този закон.
(2) (изм., ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Когато упражнява правомощията си и прилага изискванията на този закон по отношение на лице по ал. 1, БНБ, съответно Комисията, взема предвид естеството на неговата стопанска дейност, акционерна структура, правна форма, рисков профил, размер и правен статус, неговата взаимосвързаност с други институции или с финансовата система като цяло, обхвата и сложността на дейностите му, както и дали извършва инвестиционни услуги или дейности съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...