По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 1 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2015 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ) (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 40 ОТ 2018 г., В СИЛА ОТ 15.05.2018 г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 1 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2015 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ) (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 40 ОТ 2018 г., В СИЛА ОТ 15.05.2018 г.)

ДВ. бр. 40 от 15.05.2018г.

Обн., ДВ, бр. 70 от 11 септември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 40 от 15 май 2018 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 40 от 2018 г., в сила от 15.05.2018 г.) Тази наредба урежда условията и реда за провеждане на обучението чрез работа (дуална система на обучение), което се организира и осъществява в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Кодекса на труда (КТ).
ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис