По вид документ > Нормативни актове > Инструкции > ИНСТРУКЦИЯ № 8121З-1122 ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА РЕДА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1122 ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2015 г. ЗА РЕДА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДВ. бр. 3 от 10.01.2017г.

Обн., ДВ, бр. 73 от 25 септември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 31 от 19 април 2016 г., доп., ДВ, бр. 3 от 10 януари 2017 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С тази инструкция се определя редът за обработка на лични данни в Министерството на вътрешните работи (МВР).
(2) При обработка на лични данни, които представляват класифицирана информация, се спазват разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация.

ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017