По вид документ > Нормативни актове > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИТЕ И СЕКТОРНИТЕ ПОМИРИТЕЛНИ КОМИСИИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИТЕ И СЕКТОРНИТЕ ПОМИРИТЕЛНИ КОМИСИИ

ДВ. бр. 100 от 04.12.2018г.

Обн., ДВ, бр. 87 от 10 ноември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 4 декември 2018 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С този правилник се урежда дейността на общите и секторните помирителни комисии, които са органи за алтернативно решаване на спорове, функционират към Комисията за защита на потребителите и се администрират от нея.
(2) Общите помирителни комисии съдействат за разрешаване на национални и трансгранични спорове между потребители и търговци за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги, включително във връзка с гаранционната отговорност, правото на рекламация за стоки или услуги, неравноправни клаузи в договорите, нелоялни търговски практики, предоставяне на съществена информация, туристически услуги и договори, сключвани с потребители.
(3) Секторните помирителни комисии разглеждат национални и трансгранични спорове между потребители и търговци в следните сектори на икономиката:
1. енергетика - електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ;
2. водоснабдителни и канализационни услуги;
3. електронни съобщения и пощенски услуги;
4. транспорт - превоз на пътници и багаж по железопътния, автомобилния, въздушния и водния транспорт, и
5. финансови услуги, включително и финансови услуги от разстояние, свързани с предоставяне на потребителски и ипотечни кредити, застраховане, застрахователно посредничество, допълнително социално осигуряване, дейности по осигурително посредничество, дейностите и услугите по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти и дейностите и услугите по чл. 86, ал. 1 и 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.
(4) Когато няма орган за алтернативно решаване на спорове в някой сектор на икономиката, споровете между потребители и търговци се разглеждат от общите помирителни комисии.