По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ВОЕННОТО РАЗУЗНАВАНЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ВОЕННОТО РАЗУЗНАВАНЕ

ДВ. бр. 71 от 10.09.2019г.

Обн., ДВ, бр. 88 от 13 ноември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 9 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 88 от 23 октомври 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 71 от 10 септември 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. Този закон урежда организацията, дейностите, задачите и функционирането на военното разузнаване, както и статуса на служителите му.