По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 4 ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА УЧЕБНИЯ ПЛАН
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 4 ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 г. ЗА УЧЕБНИЯ ПЛАН

ДВ. бр. 75 от 10.09.2021г.

Обн., ДВ, бр. 94 от 4 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 76 от 28 август 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 75 от 10 септември 2021 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за учебния план.
(2) Държавният образователен стандарт за учебния план определя:
1. характеристиките, съдържанието и структурата на учебния план;
2. рамковите учебни планове в зависимост от степента и вида на образованието и спецификата и формата на обучението;
3. структурата на училищните и на индивидуалните учебни планове, както и условията и реда за тяхното утвърждаване;
4. изискванията към училищните учебни планове на иновативните училища.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...