По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 5 ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 5 ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 г. ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА

ДВ. бр. 71 от 10.09.2019г.

Обн., ДВ, бр. 95 от 8 Декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 80 от 28 Септември 2018 г., изм., ДВ, бр. 71 от 10 Септември 2019 г.

 

Раздел І
Общи положения

history Чл. 1. (1) С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за общообразователната подготовка, както и:
1. структурата на учебните програми по общообразователните учебни предмети;
2. (отм. - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.)
3. изискванията към интегративните и новите допълнителни общообразователни учебни предмети в иновативните училища.
(2) Държавният образователен стандарт за общообразователната подготовка е съвкупност от изисквания за резултатите от обучението по всеки общообразователен учебен предмет в края на всеки етап от съответната степен на образование и определя:
1. целите, съдържанието и характеристиките на общообразователната подготовка;
2. общообразователните учебни предмети;
3. изискванията за резултатите от обучението по всеки общообразователен учебен предмет за придобиване на общообразователната подготовка.