По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА № 11 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАКЕТА ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 11 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2015 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАКЕТА ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

ДВ. бр. 22 от 13.03.2018г.

Обн., ДВ, бр. 98 от 15 декември 2015 г., обн., ДВ, бр. 99 от 16 декември 2015 г., отм., ДВ, бр. 24 от 29 Март 2016 г., изм., ДВ, бр. 22 от 13 Март 2018 г.

 

history Отменена с § 5 от заключителните разпоредби на Наредба № 2 от 25 март 2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса - ДВ, бр. 24 от 29 март 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.
Възстановено действие. Виж Решение № 11779 от 5 октомври 2017 г. по административно дело № 5798 от 2017 г. - ДВ, бр. 22 от 13 март 2018 г., в сила от 13.03.2018 г.

history Чл. 1. (1) Пакетът медицинска помощ, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса е основен и допълнителен и съдържа здравни дейности, услуги и стоки, определени по вид и обхват, по отделни медицински специалности, по заболявания или групи заболявания съгласно приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.
(2) Дейностите от основния пакет по ал. 1 се планират за изпълнение без отлагане във времето и се осъществяват по определен диагностично-лечебен план, в съответствие с медицинските показания, необходимостта от подготовка на пациента, овладяване или стабилизиране на неговото състояние или провеждане на други мероприятия във връзка с негови придружаващи заболявания.
(3) Дейностите от допълнителния пакет по ал. 1 в зависимост от състоянието на пациента по медицинска преценка могат да бъдат планирани за изпълнение или преоценка с отлагане във времето, но за не повече от два месеца.