По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 385 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2015 г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ОРГАН ЗА ПОКУПКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 34 ОТ 2016 г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 385 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2015 г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ОРГАН ЗА ПОКУПКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 34 ОТ 2016 г.)

ДВ. бр. 54 от 09.07.2019г.

Обн., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 34 от 3 май 2016 г., изм., ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., изм., ДВ, бр. 26 от 29 март 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 36 от 3 май 2019 г., изм., ДВ, бр. 54 от 9 юли 2019 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 34 от 2016 г.) С постановлението се определят функциите и отношенията на Централния орган за покупки (ЦОП) с останалите възложители - органи на изпълнителната власт и техните администрации, за чиито нужди ще се провеждат обществените поръчки от ЦОП, както и обектите на обществените поръчки.