По тематика > Обществени поръчки > Нормативни актове > ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ДВ. бр. 102 от 31.12.2019г.

Обн., ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016 г., доп., ДВ, бр. 34 от 3 май 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 4 август 2017 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., доп., ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2018 г., доп., ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2018 г., доп., ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г., доп., ДВ, бр. 30 от 3 април 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 12 юни 2018 г., изм., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., доп., ДВ, бр. 80 от 28 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 86 от 18 октомври 2018 г., изм., ДВ, бр. 102 от 11 декември 2018 г., изм., ДВ, бр. 105 от 18 декември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 22 октомври 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 31 декември 2019 г.

 

Част първа.
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава първа.
ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И ПРИНЦИПИ Предмет и цел Чл. 1. (1) Този закон определя условията и реда за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки или услуги и за провеждане на конкурси за проект от възложители с цел осигуряване на ефективност при разходването на: 1. публичните средства; 2. средствата, предоставяни от европейските фондове и програми; 3. средствата, свързани с извършването на дейности в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги; 4. средствата на дружества и предприятия, които са възложители по смисъла на закона. (2) Обществена поръчка е придобиването от един или няколко възложители посредством договор за обществена поръчка на строителство, доставки или услуги от избрани от тях изпълнители, предназначени за обществени цели или за нуждите на публични възложители, а при секторни възложители - за изпълнение на секторни дейности. Принципи Чл. 2. (1) Обществените поръчки се възлагат в съответствие с принципите на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и по-специално тези за свободно движение на стоки, свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги и взаимно признаване, както и с произтичащите от тях принципи на: 1. равнопоставеност и недопускане на дискриминация; 2. свободна конкуренция; 3. пропорционалност; 4. публичност и прозрачност. (2) При възлагането на обществени поръчки възложителите нямат право да ограничават конкуренцията чрез включване на условия или изисквания, които дават необосновано предимство или необосновано ограничават участието на стопански субекти в обществените поръчки и които не са съобразени с предмета, стойността, сложността, количеството или обема на обществената поръчка.