По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 8121З-142 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2016 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТ В ИНСТИТУЦИИ ИЛИ В СТРУКТУРИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И В МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 8121з-142 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2016 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТ В ИНСТИТУЦИИ ИЛИ В СТРУКТУРИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И В МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ДВ. бр. 4 от 14.01.2020г.

В сила от 01.03.2016 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи
Обн., ДВ, бр. 17 от 1 март 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 4 от 14 януари 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за изпращане на държавни служители от Министерството на вътрешните работи (МВР) за изпълнение на длъжност в институции или в структури на Европейския съюз (ЕС) и в международни организации въз основа на договори, по които Република България е страна.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...