Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 ОТ 25 МАРТ 2016 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ И НА СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ (ЗАГЛ. ДОП., ДВ, БР. 69 ОТ 2016 г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 ОТ 25 МАРТ 2016 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ И НА СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ (ЗАГЛ. ДОП., ДВ, БР. 69 ОТ 2016 г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 г.)

ДВ. бр. 72 от 22.08.2023г.

Обн., ДВ, бр. 26 от 1 април 2016 г., доп., ДВ, бр. 69 от 2 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 21 март 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 66 от 15 август 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 19 от 2 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 10 от 1 февруари 2019 г., доп., ДВ, бр. 55 от 12 юли 2019 г., изм., ДВ, бр. 9 от 31 януари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 96 от 10 ноември 2020 г., изм., ДВ, бр. 20 от 9 март 2021 г., изм., ДВ, бр. 87 от 19 октомври 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2022 г., доп., ДВ, бр. 41 от 9 май 2023 г., изм. и доп., ДВ, бр. 72 от 22 август 2023 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. С постановлението:
1. се определят условията и редът за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища, за които държавата осигурява средства за издръжката на обучението им;
2. се приема Списък на приоритетните професионални направления;
3. (нова, ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) се приема Списък на защитените специалности.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...