По тематика > Обществени поръчки > Нормативни актове > ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ДВ. бр. 20 от 08.03.2019г.

Обн., ДВ, бр. 28 от 8 април 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 91 от 14 ноември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., попр., ДВ, бр. 20 от 8 Март 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП) относно:
1. прилагането на някои изключения от приложното поле на ЗОП;
2. планирането и подготовката на възлагането на обществените поръчки;
3. провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и на конкурс за проект;
4. съдържанието на документите за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, реда и начините за тяхното подаване и получаване;
5. изпращането и публикуването на информация за обществените поръчки;
6. (нова, ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) условията и редът за възлагане на обществени поръчки чрез електронната платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП;
7. (предишна т. 6, изм., ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) обстоятелствата, които се публикуват в Регистъра на обществените поръчки и на Портала за обществени поръчки;
8. (предишна т. 7, ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) изискванията за публикуване на документи в профила на купувача;
9. (предишна т. 8, ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) минималното съдържание на вътрешните правила на публични възложители за управление на цикъла на обществените поръчки;
10. (предишна т. 9, ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) осъществяването на предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки (АОП) и обмена на информация във връзка с контрола;
11. (предишна т. 10, ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г.) упражняването на други правомощия на изпълнителния директор на АОП по чл. 229, ал. 1 ЗОП.