По тематика > Обществени поръчки > Нормативни актове > ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ДВ. бр. 35 от 27.04.2021г.

Обн., ДВ, бр. 28 от 8 април 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 91 от 14 ноември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., попр., ДВ, бр. 20 от 8 март 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 29 от 27 март 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 35 от 27 април 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП) относно:
1. прилагането на някои изключения от приложното поле на ЗОП;
2. планирането и подготовката на възлагането на обществените поръчки;
3. провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и на конкурс за проект;
4. съдържанието на документите за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, реда и начините за тяхното подаване и получаване;
5. изпращането и публикуването на информация за обществените поръчки;
6. (нова, ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г., изм., ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) възлагането на обществени поръчки чрез електронната платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП;
7. (предишна т. 6, изм., ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм., ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) информацията, която се публикува в Регистъра на обществените поръчки и на Портала за обществени поръчки;
8. (предишна т. 7, ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм., ДВ, бр. 29 от 2020 г., в сила от 01.04.2020 г.) изискванията за публикуване на информация в профила на купувача;
9. (предишна т. 8, ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) минималното съдържание на вътрешните правила на публични възложители за управление на цикъла на обществените поръчки;
10. (предишна т. 9, ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) осъществяването на предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки (АОП) и обмена на информация във връзка с контрола;
11. (предишна т. 10, ДВ, бр. 17 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) упражняването на други правомощия на изпълнителния директор на АОП по чл. 229, ал. 1 ЗОП.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...