По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 ОТ 13 АПРИЛ 2016 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 ОТ 13 АПРИЛ 2016 г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ

ДВ. бр. 32 от 13.04.2018г.

Обн., ДВ, бр. 31 от 19 април 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 32 от 13 април 2018 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Осигуряват се за безвъзмездно ползване:
1. познавателни книжки по всички образователни направления - за всяко дете, записано в съответната група в детска градина или в училище за осъществяване на задължителното предучилищно образование;
2. по един учебник или учебен комплект по всеки общообразователен учебен предмет - за всеки ученик от I до IV клас;
3. по един учебник по всеки общообразователен учебен предмет - за всеки ученик от V до VII клас;
4. по един учебник или учебен комплект по всеки общообразователен учебен предмет, отпечатани на брайлов шрифт - за всеки ученик с нарушено зрение от I до XII клас;
5. по един учебник или учебен комплект по всеки специален учебен предмет - за всеки ученик със сензорни увреждания от I до XII клас.
(2) Осигуряват се за безвъзмездно ползване за обучението по български език на децата и учениците в Европейските училища:
1. познавателни книжки по Образователно направление "Български език и литература" - за всяко дете в задължителна предучилищна възраст;
2. по един учебен комплект по учебния предмет Български език и литература - за всеки ученик от I до IV клас;
3. по учебния предмет Български език и литература - учебник по български език и учебник по литература - за всеки ученик от V до VII клас.
(3) (В сила от 01.08.2016 г.) Правото по ал. 1 се ползва от децата и учениците в държавните, общинските и частните детски градини и училища с изключение на децата, които се обучават в самостоятелна организация по чл. 67 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), и учениците в самостоятелна форма на обучение по чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗПУО.