По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 ОТ 10 МАЙ 2016 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 Г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 ОТ 10 МАЙ 2016 г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 г.

ДВ. бр. 73 от 08.09.2017г.

Обн., ДВ, бр. 36 от 13 май 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 7 октомври 2016 г., изм., ДВ, бр. 12 от 3 февруари 2017 г., изм., ДВ, бр. 39 от 16 май 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 73 от 8 септември 2017 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Националната координация на подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., наричано по-нататък "Председателството", се осъществява от органите и звената, посочени в това постановление.
(2) Министерският съвет ръководи и осъществява политиката на Република България като държава - членка на Европейския съюз, във връзка с подготовката и провеждането на Председателството.
(3) (изм., ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г., изм., ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г., изм., ДВ, бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г.) Национален координатор за подготовката и провеждането на Председателството, наричан по-нататък "национален координатор", е министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018.
(4) (изм., ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.) Съветът по европейските въпроси осигурява координацията при определянето и провеждането на държавната политика по европейските въпроси.
(5) (отм., ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.)
(6) (отм., ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.)
(7) (изм., ДВ, бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г., отм., ДВ, бр. 73 от 2017 г., в сила от 08.09.2017 г.)
(8) (отм., ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г.)
(9) (изм., ДВ, бр. 79 от 2016 г., в сила от 07.10.2016 г., изм., ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г., изм., ДВ, бр. 39 от 2017 г., в сила от 16.05.2017 г.) Министерският съвет по предложение на министъра за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 може да възлага отделни дейности, свързани с подготовката и провеждането на Председателството, за изпълнение на други ведомства.
АКТУАЛНО: Към всеки абонамент над 99 лв. без ДДС подаряваме "Настолник на счетоводителя - 2018"