По вид документ > Нормативни актове > Правилници > УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО"
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО"

ДВ. бр. 6 от 22.01.2021г.

Обн., ДВ, бр. 42 от 3 юни 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 9 от 31 януари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 6 от 22 януари 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата, организацията на работа и числеността на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" към министъра на отбраната, наричана по-нататък "агенцията".

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...