По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 ОТ 5 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 ОТ 5 ЮЛИ 2016 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 г.

ДВ. бр. 75 от 11.09.2018г.

Обн., ДВ, бр. 53 от 12 юли 2016 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2017 г., изм., ДВ, бр. 68 от 22 август 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 2 от 3 януари 2018 г., изм., ДВ, бр. 54 от 29 юни 2018 г., доп., ДВ, бр. 75 от 11 септември 2018 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ