По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 7 ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ПРОФИЛИРАНАТА ПОДГОТОВКА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 7 ОТ 11 АВГУСТ 2016 г. ЗА ПРОФИЛИРАНАТА ПОДГОТОВКА

ДВ. бр. 71 от 10.09.2019г.

В сила от 26.08.2016 г.
Издадена от Министерството на образованието и науката
Обн., ДВ, бр. 67 от 26 август 2016 г., изм., ДВ, бр. 80 от 28 Септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 71 от 10 Септември 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за профилирана подготовка, както и:
1. структурата на учебните програми по профилиращите учебни предмети.
2. (отм. - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.)
(2) Държавният образователен стандарт за профилиращата подготовка е съвкупност от изисквания за резултатите от обучението по всеки профилиращ учебен предмет в края на средната степен на образование и определя:
1. целите, съдържанието и характеристиките на профилираната подготовка;
2. профилиращите учебни предмети и тяхното разпределение по профили;
3. задължителните модули по всеки профилиращ учебен предмет и изискванията за резултатите от обучението по тях за придобиване на профилираната подготовка.