По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 7 ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ПРОФИЛИРАНАТА ПОДГОТОВКА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 7 ОТ 11 АВГУСТ 2016 г. ЗА ПРОФИЛИРАНАТА ПОДГОТОВКА

ДВ. бр. 80 от 11.09.2020г.

Обн., ДВ, бр. 67 от 26 август 2016 г., изм., ДВ, бр. 80 от 28 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 71 от 10 септември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 80 от 11 септември 2020 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за профилирана подготовка, както и:
1. структурата на учебните програми по профилиращите учебни предмети;
2. (отм., ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г., нова, ДВ, бр. 80 от 2020 г.) учебно-изпитните програми по чл. 137, ал. 2 от ЗПУО за държавните зрелостни изпити по профилиращите учебни предмети.
(2) Държавният образователен стандарт за профилиращата подготовка е съвкупност от изисквания за резултатите от обучението по всеки профилиращ учебен предмет в края на средната степен на образование и определя:
1. целите, съдържанието и характеристиките на профилираната подготовка;
2. профилиращите учебни предмети и тяхното разпределение по профили;
3. задължителните модули по всеки профилиращ учебен предмет и изискванията за резултатите от обучението по тях за придобиване на профилираната подготовка.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...