По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 1 ОТ 30 АВГУСТ 2016 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМ И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ В СПОРТНИТЕ УЧИЛИЩА (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 54 ОТ 2019 г., В СИЛА ОТ 01.09.2019 г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 1 ОТ 30 АВГУСТ 2016 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМ И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ В СПОРТНИТЕ УЧИЛИЩА (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 54 ОТ 2019 г., В СИЛА ОТ 01.09.2019 г.)

ДВ. бр. 54 от 09.07.2019г.

Обн., ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 9 юли 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 01.09.2019 г.) С тази наредба се определят:
1. условията и редът за приемане и преместване на ученици в спортните училища;
2. условията и редът за проверка на способностите на учениците, които се приемат по държавен план-прием в спортните училища;
3. организацията на обучението по учебните предмети от специализираната подготовка на учениците;
4. взаимоотношенията на спортните училища с лицензираните спортни федерации и техните членове;
5. критериите за определяне на резерв за спорта за високи постижения;
6. критериите, на които отговарят учениците в спортните училища, за които се организира комбинираната форма на обучение.
(2) Наредбата се прилага за държавните и общинските спортни училища.