По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 54 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО НА МОРСКИТЕ КОРАБИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 54 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2016 г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО НА МОРСКИТЕ КОРАБИ

ДВ. бр. 28 от 06.04.2021г.

Обн., ДВ, бр. 4 от 13 януари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 6 април 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

history Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. техническите изисквания към оборудването на морските кораби;
2. процедурите за оценяване на съответствието с техническите изисквания и начините на удостоверяване на съответствието;
3. (изм., ДВ, бр. 28 от 2021 г.) проверките на морското оборудване;
4. условията и редът за нотифициране на органи за извършване на оценяване на съответствието.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...