По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ, РЕГИСТРИТЕ И ЕЛЕКТРОННИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА ЗА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ, РЕГИСТРИТЕ И ЕЛЕКТРОННИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ДВ. бр. 4 от 14.01.2020г.

В сила от 01.03.2017 г.
Приета с ПМС № 3 от 09.01.2017 г.
Обн., ДВ, бр. 5 от 17 януари 2017 г., изм., ДВ, бр. 66 от 10 август 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 4 от 14 януари 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Обхват
history Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. стандартът за единно време - по чл. 6 от Закона за електронното управление (ЗЕУ);
2. условията и редът за представянето на информацията за съгласуване в рамките на бюджетния процес - по чл. 7г, ал. 6 ЗЕУ;
3. редът за водене на регистрите на проектите и дейностите и на информационните ресурси - по чл. 7д и 7е ЗЕУ;
4. допълнителните набори от данните за публикуване - по чл. 7п ЗЕУ;
5. общите изисквания за предоставяне на електронни административни услуги - по чл. 12, ал. 4 ЗЕУ;
6. начините за електронни разплащания по предоставянето на електронни административни услуги - по чл. 12, ал. 5 ЗЕУ;
7. техническите изисквания за осигуряване на достъп до електронните административни услуги и политиките на доставчиците на електронни административни услуги за използваните графични и други интерфейси на информационните системи - по чл. 17, ал. 1 ЗЕУ;
8. допълнителните начини за подаване на електронни документи и изявления от граждани и организации - по чл. 20, т. 3 и чл. 36, ал. 2 ЗЕУ;
9. форматите и задължителните реквизити, на които трябва да отговарят електронните документи - по чл. 21 ЗЕУ;
10. методите за установяване на интегритета и авторството на електронните изявления - по чл. 22, ал. 4 ЗЕУ;
11. дейността на посредниците при електронни административни услуги - по чл. 24а ЗЕУ;
12. изискванията за електронен адрес за получаване на електронна административна услуга - по чл. 26 ЗЕУ;
13. случаите, в които електронно изявление се смята за получено от доставчика на електронни административни услуги - по чл. 32 ЗЕУ;
14. начините за потвърждаване на получаването на електронно изявление - по чл. 34, ал. 4 ЗЕУ;
15. редът за съхраняването на електронни документи - по чл. 38, ал. 2 ЗЕУ;
16. условията за автоматизиран обмен на електронни документи като вътрешни електронни административни услуги - по чл. 41 ЗЕУ;
17. редът за водене на регистъра на стандартите - по чл. 47 ЗЕУ;
18. редът за водене на регистъра на информационните обекти и стандартът за тяхното описание - по чл. 48 ЗЕУ;
19. редът на вписване на информационните обекти - по чл. 49 ЗЕУ;
20. редът за периодично създаване на резервни копия и архивиране на данните - по чл. 58а, т. 8 ЗЕУ;
21. специфични изисквания към информационните системи - по чл. 58а, т. 10 ЗЕУ.
(2) Наредбата се прилага по отношение на дейността по предоставянето на електронни административни услуги и на информационните системи на административните органи по чл. 1, ал. 1 ЗЕУ, доколкото в закон не е предвидено друго.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...