Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > ЗАПОВЕД № 8121З-140 ОТ 24 ЯНУАРИ 2017 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В МВР ЗА СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И 3 И АЛ. 3 ЗМВР
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАПОВЕД № 8121з-140 ОТ 24 ЯНУАРИ 2017 г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В МВР ЗА СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И 3 И АЛ. 3 ЗМВР

ДВ. бр. 27 от 24.03.2023г.

Обн., ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г., доп., ДВ, бр. 30 от 11 април 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 5 декември 2017 г., доп., ДВ, бр. 14 от 13 февруари 2018 г., доп., ДВ, бр. 48 от 8 юни 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 10 март 2020 г., доп., ДВ, бр. 23 от 14 март 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 78 от 4 септември 2020 г., доп., ДВ, бр. 91 от 23 октомври 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 37 от 7 май 2021 г., доп., ДВ, бр. 16 от 25 февруари 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 61 от 2 август 2022 г., изм., ДВ, бр. 19 от 28 февруари 2023 г., изм., ДВ, бр. 27 от 24 март 2023 г.

 

history На основание чл. 33, т. 9 и чл. 143, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи нареждам:
Утвърждавам Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР съгласно приложение № 1, приложение № 2 и приложение № 3.
Отменям Заповед № 8121з-212 от 24.02.2015 г. за утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР (ДВ, бр. 21 от 2015 г.), изменена със заповеди № 8121з-255 от 6.03.2015 г., № 8121з-295 от 20.03.2015 г., № 8121з-345 от 31.03.2015 г., № 8121з-391 от 9.04.2015 г., № 8121з-943 от 6.08.2015 г., № 8121з-1044 от 1.09.2015 г., № 8121з-671 от 30.06.2016 г., № 8121з-1003 от 13.09.2016 г., № 8121з-1197 от 20.10.2016 г. и № 8121з-1469 от 30.11.2016 г.
Заповедта влиза в сила от 1.02.2017 г.

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...