По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2017 Г. ЗА КОНКУРСИТЕ ЗА МАГИСТРАТИ И ЗА ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2017 г. ЗА КОНКУРСИТЕ ЗА МАГИСТРАТИ И ЗА ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 99 от 26.11.2021г.

В сила от 21.02.2017 г.
Издадена от Висшия съдебен съвет
Обн., ДВ, бр. 17 от 21 февруари 2017 г., изм., ДВ, бр. 10 от 1 Февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 37 от 7 Май 2019 г., изм., ДВ, бр. 64 от 3 Август 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 65 от 6 Август 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 26 Ноември 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. Тази наредба урежда реда и условията за провеждане на:
1. конкурси за назначаване на младши съдии, младши прокурори и младши следователи;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) конкурси за първоначално назначаване на съдии в районните, окръжните, военните и административните съдилища и специализирания наказателен съд, прокурори в районните, окръжните прокуратури и специализираната прокуратура, както и следователи в окръжните следствени отдели;
3. конкурси за преместване и конкурси за повишаване в длъжност на съдии, прокурори и следователи;
4. избори за административни ръководители с изключение на лицата по чл. 167, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...