Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2017 Г. ЗА КОНКУРСИТЕ ЗА МАГИСТРАТИ И ЗА ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Документът има по-нова версия, която е достъпна само за абонати.

НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2017 г. ЗА КОНКУРСИТЕ ЗА МАГИСТРАТИ И ЗА ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 64 от 03.08.2021г.

В сила от 21.02.2017 г.
Издадена от Висшия съдебен съвет
Обн., ДВ, бр. 17 от 21 февруари 2017 г., изм., ДВ, бр. 10 от 1 Февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 37 от 7 Май 2019 г., изм., ДВ, бр. 64 от 3 Август 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. Тази наредба урежда реда и условията за провеждане на:
1. конкурси за назначаване на младши съдии, младши прокурори и младши следователи;
2. конкурси за първоначално назначаване на съдии в районните, окръжните, военните и административните съдилища и специализирания наказателен съд, прокурори в районните и окръжните прокуратури, както и следователи в окръжните следствени отдели;
3. конкурси за преместване и конкурси за повишаване в длъжност на съдии, прокурори и следователи;
4. избори за административни ръководители с изключение на лицата по чл. 167, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт.

history Чл. 2. Административните ръководители уведомяват съответната колегия на Висшия съдебен съвет за длъжностите, които се очаква да се освободят през следващата година, в срок до 30 септември на предходната година.

history Чл. 3. Свободните длъжности за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, за първоначално назначаване, както и длъжностите, за които се провежда конкурс за повишаване в длъжност или преместване, се обявяват с решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет. Решението се обнародва в "Държавен вестник", публикува се в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

history Чл. 4. Едновременно с решението по чл. 3 и след планиране на длъжностите, които трябва да бъдат заети, съответната колегия на Висшия съдебен съвет обявява конкурси за заемането им. При планирането се съобразява степента на натовареност на съответния орган на съдебната власт, финансовата обезпеченост на незаетите длъжности, настъпили структурни промени, перспективите за заемане на свободните длъжности от младши съдии, младши прокурори и младши следователи, като в зависимост от това може и да не обяви конкурс за всички свободни длъжности.

history Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет определя до 10 на сто от броя на свободните длъжности в съда, прокуратурата и следствените органи за заемането им чрез конкурс за първоначално назначаване. Процентите се определят поотделно според нуждите на всеки орган на съдебната власт за всяко от нивата в съда, прокуратурата и следствените органи. Нуждите се определят с мотивирано решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет въз основа на оценка на кадровата обезпеченост на всеки орган на съдебна власт, преценка на натовареността и становищата на административните ръководители.
(2) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет определя не по-малко от 80 на сто от броя на свободните длъжности към датата на обявяване на конкурса за всеки отделен орган на съдебната власт в съда, прокуратурата и следствените органи за заемането им чрез повишаване.
(3) Останалите свободни длъжности се заемат чрез конкурс за преместване. Когато липсват кандидати за преместване, свободните места се заемат чрез конкурс за повишаване.
(4) Свободните длъжности в съдилищата, прокуратурите и следствените органи, извън тези по чл. 178 от Закона за съдебната власт, се обявяват от съответната колегия на Висшия съдебен съвет по реда на чл. 179 от Закона за съдебната власт поотделно за всеки орган на съдебната власт и се заемат след конкурс. Ако няма кандидат за съответната длъжност, тази длъжност се заема по реда на чл. 178 от Закона за съдебната власт. Обявлението по чл. 189, ал. 1 от Закона за съдебната власт се прави едновременно с обявяването на свободните длъжности за първоначално назначаване и съдържа броя и вида на длъжностите и органите на съдебната власт, за които се отнасят.

history Чл. 6. (1) Решението на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, с което се обявява конкурс за младши съдии, младши прокурори, младши следователи, както и за първоначално назначаване, се обнародва в "Държавен вестник", публикува се в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
(2) Решението съдържа:
1. броя и вида на длъжностите и органите на съдебната власт, за които се отнасят;
2. специализация по правен отрасъл на длъжностите, за които е обявен конкурс, ако е установена такава в съответния орган на съдебната власт;
3. документите, които се изискват, срока и мястото за подаването им;
4. реда, по който се провежда конкурсът;
5. датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.
(3) Решението на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, с което се обявява конкурс за повишаване в длъжност и за преместване в органите на съдебната власт, се обнародва в "Държавен вестник", публикува се в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет по реда на ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4.

history Чл. 7. (1) Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърждава:
1. конспектите с въпроси от съответните отрасли на правото по чл. 184, ал. 2 от Закона за съдебната власт при назначаване на младши съдии, младши прокурори и младши следователи и при първоначално назначаване;
2. конспект за проверка на знанията по право на Европейския съюз и правата на човека, въз основа на който да се разработват тестовете от конкурсните комисии;
3. конспектите за писмения изпит в конкурсите за повишаване или преместване в случаите на чл. 189, ал. 4 от Закона за съдебната власт;
4. конспектите с въпроси по Кодекса за етично поведение на българските магистрати.
(2) Всички утвърдени конспекти се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

history Чл. 8. (1) Процедурата за избор на кандидати за административни ръководители, с изключение на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор, се открива от съответната колегия на Висшия съдебен съвет не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичане на мандата или в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 175, ал. 1 от Закона за съдебната власт.
(2) Свободните длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт се обявяват от съответната колегия на Висшия съдебен съвет с решение, което се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, и се заемат след избор.
(3) Решението по ал. 2 съдържа органа на съдебна власт, в който се освобождава длъжността "административен ръководител", документите, срока и мястото за подаването им.

history Чл. 9. Организацията по провеждането на конкурсите и изборите за административни ръководители се подпомага от администрацията на съответната колегия на Висшия съдебен съвет. Главният секретар на Висшия съдебен съвет определя служителите, които подпомагат организационно-технически дейността на конкурсните комисии по време на конкурсите.

Глава втора.
ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ КОНКУРСИ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ, МЛАДШИ ПРОКУРОРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ. ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ КОНКУРСИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ

Раздел I.
Ред и условия за кандидатстване и допускане до конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи и до конкурс за първоначално назначаване

history Чл. 10. (1) В конкурсите се допускат лицата, които са подали необходимите документи и отговарят на изискванията по чл. 162 от Закона за съдебната власт, като за първоначално назначаване следва да имат и стажа по чл. 164 от Закона за съдебната власт.
(2) В конкурсите не могат да участват кандидати, които са одобрени по реда на чл. 186, ал. 7 от Закона за съдебната власт с решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет.

history Чл. 11. (1) Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от датата на обнародването на решението по чл. 3 в "Държавен вестник".
(2) Към заявлението се прилагат:
1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността "Право"; завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система;
3. нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
4. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.)
5. медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване, и медицинско удостоверение, че лицето не се води на учет;
6. нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 за длъжността;
7. най-малко две препоръки от преподаватели по правни науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати или други юристи, при които е проведен стажът за придобиване на юридическа правоспособност и които познават нравствените и професионалните качества на кандидата;
8. попълнен въпросник по образец, изготвен от съответната колегия на Висшия съдебен съвет, във връзка с притежаваните от кандидата нравствени качества;
9. мотивационно писмо;
10. други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
(3) Кандидатът за участие в конкурс за първоначално назначаване може да посочи няколко органа на съдебната власт при участието си в един конкурс, които следва да подреди според своите предпочитания.
(4) Заявлението и приложените към него документи се подават лично от кандидата или от писмено упълномощен негов представител в администрацията на Висшия съдебен съвет. Заявления, подадени след срока, не се приемат.

history Чл. 12. (1) В администрацията на Висшия съдебен съвет документите на всеки кандидат получават входящ номер и дата.
(2) Комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия извършва проверка на документите и допуска за участие в конкурса всички кандидати, които отговарят на условията по чл. 181 от Закона за съдебната власт, имат стажа по чл. 164 от Закона за съдебната власт за обявената свободна длъжност към датата на подаване на документите и не са одобрени кандидати по реда на чл. 186, ал. 7 от Закона за съдебната власт с решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет.
(3) Списъците на допуснатите и недопуснатите за участие в конкурса лица включват входящия номер на документите им и се обявяват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет до 14 дни преди датата на провеждане на конкурса. В списъка на лицата, които не са допуснати за участие в конкурса, се посочва и основанието за това.
(4) Недопуснатите за участие в конкурса кандидати могат да оспорят пред съответната колегия на Висшия съдебен съвет недопускането си в тридневен срок от обявяването на списъка по ал. 3 на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
(5) В 7-дневен срок от постъпване на жалбата съответната колегия на Висшия съдебен съвет се произнася с решение, с което отхвърля жалбата или допуска кандидата. Решението се обявява на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
(6) Решението по ал. 5 може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му (датата на публикуването му на интернет страницата на Висшия съдебен съвет).
(7) Върховният административен съд разглежда жалбата в 7-дневен срок в закрито заседание, като преписи от нея не се връчват на страните. Решението на съда е окончателно.
(8) Обжалването по ал. 6 и 7 спира изпълнението.
(9) Поправка на очевидна фактическа грешка се допуска от Комисията по атестирането и конкурсите служебно или по молба на заинтересованото лице в тридневен срок от откриването, съответно сезирането ?. Решението се обявява незабавно на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Раздел II.
Конкурсни комисии

history Чл. 13. (1) Конкурсът се провежда от конкурсна комисия, която се състои от председател, четирима редовни и трима резервни членове.
(2) В зависимост от броя на кандидатите съответната колегия на Висшия съдебен съвет може да определи и повече от една конкурсна комисия за провеждането на един конкурс.
(3) В конкурсните комисии не могат да участват членове на Висшия съдебен съвет и административни ръководители.
(4) Редовните членове на конкурсната комисия включват един представител на Комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия на Висшия съдебен съвет със статут на действащ съдия, прокурор или следовател, който се избира чрез жребий, един хабилитиран учен по правни науки по съответната материя, който се избира чрез публично изтеглен жребий от списък на преподавателите, предоставен от юридическите факултети на висшите учебни заведения, както и трима членове със статут на действащ съдия, прокурор или следовател, определени, както следва:
1. при провеждане на конкурс за младши съдия и първоначално назначаване на съдия в районен съд - предложени по конкурсна материя от общите събрания на съдиите от окръжните съдилища за всеки апелативен район; съдиите от окръжните съдилища в един апелативен район провеждат едно общо събрание;
2. при провеждане на конкурс за първоначално назначаване на съдия в окръжен съд - предложени по конкурсна материя от общите събрания на всички апелативни съдилища;
3. при провеждане на конкурс за първоначално назначаване на съдия в административен съд - от пленума на съдиите във Върховния административен съд, определени измежду тях чрез жребий за всеки конкурс;
4. при провеждане на конкурс за младши прокурор и първоначално назначаване на прокурор в районна прокуратура - от събранията на прокурорите във всички окръжни прокуратури за всеки апелативен район;
5. при провеждане на конкурс за първоначално назначаване на прокурор в окръжна прокуратура - от събранията на прокурорите на всички апелативни прокуратури;
6. при провеждане на конкурс за младши следовател и първоначално назначаване на следовател - от събранието на следователите в Националната следствена служба.
(5) От предложенията, направени от органите по ал. 4, т. 1, 2, 4, 5 и 6, съответната колегия на Висшия съдебен съвет избира членове на конкурсната комисия чрез жребий. Членовете на конкурсната комисия следва да са придобили статут на несменяемост, през последните 5 години да не им е било налагано някое от дисциплинарните наказания по чл. 308, ал. 1, т. 3, 4, 5 или 6 от Закона за съдебната власт с влязло в сила решение и да притежават ранг, равен или по-висок от ранга на обявената свободна длъжност.
(6) Органите по ал. 4, т. 1, 2, 4, 5 и 6 предлагат на съответната колегия на Висшия съдебен съвет не по-малко от 50 процента от магистратите от щатния си състав за членове - участници в конкурсните комисии, на всеки три години. Участниците могат да бъдат предлагани повече от веднъж.
(7) В състава на резервните членове се включват: 1 представител на Комисията по атестирането и конкурсите със статут на действащ магистрат, 1 хабилитиран учен по правни науки по съответната материя и 1 член със статут на действащ съдия, прокурор или следовател.
(8) Конкурсната комисия избира председател измежду членовете си със статут на действащ съдия, прокурор или следовател. Председателят на конкурсната комисия ръководи нейната работа, следи за спазване условията за провеждане на конкурса и обявява началото и края на изпитния ден.
(9) Редовен или резервен член на конкурсна комисия може да направи писмен отвод пред съответната колегия на Висшия съдебен съвет в тридневен срок от обявяването на решението при наличие на основателни причини.
(10) Участието в конкурсната комисия се взема предвид при изготвяне на атестация и при определяне на натовареността на съответния съдия, прокурор или следовател.
(11) Решението за определяне на магистрат за член на конкурсна комисия се прилага служебно към кадровото му досие.
(12) За участие в конкурсна комисия се получава възнаграждение, което се определя и изплаща от пленума на Висшия съдебен съвет. Членовете на конкурсната комисия се командироват до приключване на конкурса, като през това време се освобождават от участие в съдебни заседания и по време на провеждане на конкурса се изключват от разпределение на дела.

history Чл. 14. При невъзможност да участва редовен член на конкурсната комисия се замества от резервен член, определен от председателя на комисията. При отсъствие на председателя неговите функции се поемат от член на комисията съобразно правилата за старшинство по чл. 237 от Закона за съдебната власт.

history Чл. 15. Когато за един конкурс е определена повече от една комисия, всички комисии провеждат устния изпит по едно и също време и на едно и също място.

history Чл. 16. Конкурсната комисия приема решенията си присъствено с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете ?.

Раздел III.
Провеждане на конкурсния изпит

history Чл. 17. (1) Конкурсите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи и за първоначално назначаване включват писмен и устен изпит, като оценките са по шестобалната система.
(2) На писмения изпит, който е анонимен, се проверяват:
1. уменията на кандидатите за практическо прилагане на теоретическите знания, чрез решаване на казус в съответния правен отрасъл, както и
2. знанията по право на Европейския съюз и в областта на правата на човека чрез тест.

history Чл. 18. (1) Пропускът на кандидатите в сградата, съответно залата за провеждане на писмения изпит, започва най-малко 1 час преди началото на изпита. Съобразно броя на кандидатите писменият изпит може да се проведе в повече от една зала при предварително изготвено разпределение. Кандидатите са длъжни да се явят в залата и да заемат местата си най-късно 15 минути преди започване на изпита.
(2) Кандидатите се допускат в залата след представяне на лична карта, като се подписват в присъствен списък.
(3) По време на писмения и устния изпит кандидатите могат да ползват само нормативни актове. В случай че бъде констатирано използването на съдебни и тълкувателни решения, както и друга съдебна практика, същите се изземват и кандидатът се отстранява от по-нататъшно участие в конкурса, за което се съставя протокол.
(4) Не се допуска внасянето на компютри, мобилни телефони и други технически средства.
В случай че при проверка бъдат намерени у кандидат такива устройства, същият няма да бъде допуснат в залата за провеждане на писмения изпит. При констатирано нарушение конкурсната комисия отстранява кандидата от по-нататъшно участие в конкурса, за което се съставя протокол.
(5) При опит за преписване или подсказване и при неспазване инструкциите на квесторите нарушителят се отстранява от по-нататъшно участие в конкурса, за което се съставя протокол.
(6) Писменият изпит продължава 5 астрономически часа, като в тях не се включва времето за прочитане и записване или раздаване на казуса и теста.

history Чл. 19. (1) При провеждането на конкурс за младши съдии и конкурс за първоначално назначаване в районните съдилища конкурсните комисии съставят 5 казуса от наказателноправните науки и 5 казуса от гражданскоправните науки, като същите следва да са по казуси, по които няма противоречиви решения и има произнасяне на касационната инстанция.
(2) При провеждането на конкурс за младши прокурори и младши следователи и за първоначално назначаване в органите на прокуратурата конкурсните комисии съставят 10 казуса от наказателноправните науки, избрани по реда на ал. 1.
(3) При провеждането на конкурс за първоначално назначаване в окръжните и административните съдилища конкурсните комисии съставят 10 казуса от съответната материя, избрани по реда на ал. 1.
(4) При провеждането на конкурсите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи и конкурсите за първоначално назначаване конкурсните комисии съставят 10 теста с по 12 въпроса от правото на Европейския съюз и правата на човека.
(5) В случаите по чл. 13, ал. 2 казусите и тестовете се съставят съвместно от всички комисии, определени да проведат изпита.
(6) Съставените казуси и тестове, поставени в отделни непрозрачни пликове, се предават в администрацията на Висшия съдебен съвет по материя в общ запечатан плик не по-късно от 3 дни преди провеждане на изпита, за което се съставя приемно-предавателен протокол.
(7) След обявяване на началото на писмения изпит един от кандидатите за младши съдии и за първоначално назначаване в районните съдилища изтегля на случаен принцип един казус от наказателноправните науки и един от гражданскоправните науки и един от десетте теста.
Същият кандидат отваря по още два плика от съответната материя и още два теста и след сравняване обявява дали казусите и тестовете са различни от изтеглените.
(8) След обявяване на началото на писмения изпит един от кандидатите за младши прокурори и за младши следователи и за първоначално назначаване в органите на прокуратурата и в окръжните и административните съдилища изтегля на случаен принцип казуса и теста, по които се провежда изпитът. Същият кандидат отваря още два плика с казуси и тестове и след сравняване обявява дали казусите и тестовете са различни от изтегления казус.
(9) Всеки кандидат в изпита за младши съдии и за първоначално назначаване в районните съдилища решава по свой избор един от двата изтеглени казуса и теста, кандидатите за младши прокурори и младши следователи и за първоначално назначаване в окръжните прокуратури и окръжните и административните съдилища решават изтегления казус и теста върху предварително получени бели листове, подпечатани с печат на Висшия съдебен съвет. Кандидатите могат да пишат по време на изпита само с химикал със син цвят. След обявяване края на изпита неизползваните листове се предават на комисията.

history Чл. 20. (1) След приключване на работата си по казуса и теста или изтичане на времето на изпита всеки кандидат изписва на предварително предоставен фиш трите си имена, единния граждански номер, входящия номер, издаден от администрацията на Висшия съдебен съвет, както и датата на изпита. Кандидатът запечатва фиша в малък непрозрачен плик.
(2) Писмената работа се запечатва собственоръчно от кандидата в голям плик, в който се поставя и запечатаният малък плик. В този вид кандидатът я предава на комисията.
(3) Публично и в присъствието на конкурсната комисия в администрацията на Висшия съдебен съвет на принципа на случайността се разпечатват големите пликове и се изписва еднакъв номер на малкия плик, големия плик и на писмената работа.
(4) Малките пликове се предоставят за съхранение на главния секретар на Висшия съдебен съвет, за което се съставя приемно-предавателен протокол, а големите пликове заедно с писмените работи остават в комисията за оценяване.

history Чл. 21. (1) Преди отваряне на пликовете с писмените работи конкурсните комисии решават изтеглените казуси и тестове. Тези решения служат за критерии при оценяването.
(2) След приключване на оценяването конкурсната комисия проверява целостта на малките пликове, разпечатва ги, идентифицира писмените работи и нанася оценките в протокол.
(3) Резултатите от писмения изпит се обявяват на общодостъпно място в сградата на Висшия съдебен съвет и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в тридневен срок от подписването на протокола от изпитната комисия.
(4) С обявяване на резултатите по ал. 3 конкурсната комисия публикува изтеглените казуси и тестове и техните решения.

Раздел IV.
Оценяване и класиране на кандидатите

history Чл. 22. (1) До устен изпит се допуска кандидат, получил оценка не по-ниска от много добър "4,50" на казуса и теста, определена като средноаритметична от оценките на казуса и теста.
(2) Конкурсната комисия съставя график по входящи номера за времето и мястото на провеждане на устния изпит, който се обявява на видно място в сградата на Висшия съдебен съвет и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, в тридневен срок от обявяване на резултатите от писмения изпит.
(3) Устният изпит се провежда не по-рано от 7 дни от обявлението по ал. 2.
(4) На устния изпит в конкурсите за младши съдии и за първоначално назначаване в районните съдилища чрез събеседване се проверяват знанията на кандидатите, като за целта се тегли по един въпрос от гражданскоправните науки, един въпрос от наказателноправните науки и един въпрос от конспекта по Кодекса за етично поведение на българските магистрати.
(5) На устния изпит в конкурсите за първоначално назначаване в окръжните и административните съдилища се проверяват чрез събеседване знанията на кандидатите, като се теглят два въпроса от съответната материя и един въпрос от конспекта по Кодекса за етично поведение на българските магистрати.
(6) На устния изпит в конкурсите за младши прокурори, младши следователи и за първоначално назначаване в окръжните прокуратури чрез събеседване се проверяват знанията на кандидатите, като за целта се теглят два въпроса от наказателноправните науки и един въпрос от конспекта по Кодекса за етично поведение на българските магистрати.
(7) При провеждането на устния изпит се изготвя аудиозапис, който се съхранява до влизане в сила на решението на съответната колегия на Висшия съдебен съвет за назначаване на класираните кандидати. При необходимост аудиозаписът се възпроизвежда и на хартиен носител. При оспорване аудиозаписът се прилага към преписката.

history Чл. 23. При определена повече от една изпитна комисия за един конкурс в началото на изпитния ден комисиите се разпределят по зали чрез изтеглен в присъствие на кандидати жребий, за което се съставя протокол.

history Чл. 24. (1) Писмените работи се проверяват и оценяват анонимно от двама членове на конкурсната комисия, независимо един от друг, без взаимна консултация и без обмяна на информация за оценките им. Оценки върху писмената работа не се поставят.
(2) Писмените работи се оценяват от проверяващите по шестобалната система с точност до 0,25.
(3) Всеки оценяващ записва в свой индивидуален протокол срещу номера на писмената работа поставената от него оценка.
(4) Индивидуалните протоколи се предават на председателя на комисията за изготвяне на окончателния протокол, който се подписва от членовете на комисията.
(5) Когато разликата в оценките на двамата проверители е до единица, крайната оценка е средноаритметична между двете оценки.
(6) Когато разликата в оценките е повече от единица, писмената работа се проверява и от трети проверяващ - член на комисията, посочен от нейния председател. Крайната оценка е средноаритметична между трите оценки.

history Чл. 25. (1) При оценяване на устния изпит всеки член на комисията оценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по шестобална система с точност до 0,25, като непосредствено след събеседването в присъствието на кандидата нанася оценките си в индивидуален протокол.
(2) Оценката на кандидатите на устния изпит представлява средноаритметично число от оценките на всички членове на конкурсната комисия. Оценката се обявява на кандидата незабавно, за което той се подписва в протокола за резултатите от проведения изпит.
(3) Конкурсната комисия обявява резултатите от устния изпит в 7-дневен срок от провеждането му на общодостъпно място в сградата на Висшия съдебен съвет и на страницата му в интернет.
(4) За издържал устния изпит се счита кандидат, получил оценка не по-ниска от добър "4,00".

history Чл. 26. (1) Конкурсната комисия извършва окончателното класирането на кандидатите чрез подреждането им по бал според резултатите от тяхното представяне и го отразява в протокол, който се подписва от всички членове на конкурсната комисия.
(2) Балът на всеки кандидат е сбор от оценката от писмения и устния изпит.
(3) Когато няколко кандидати имат равен бал, конкурсната комисия класира кандидата с по-висок общ успех от държавните изпити.
(4) Класирането се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в 7-дневен срок от изготвянето му.
(5) Списъците с класираните кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи се обявяват едновременно на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Раздел V.
Одобряване на издържалите конкурса кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи

history Чл. 27. (1) В 7-дневен срок от обявяването на класирането кандидатите представят във Висшия съдебен съвет декларациите по чл. 19а, ал. 1 от Закона за съдебната власт. Комисията по професионална етика към съответната колегия на Висшия съдебен съвет ? предоставя информация за притежаваните нравствени качества на класираните кандидати в рамките на обявените конкурсни длъжности и същия брой от следващите кандидати по реда на класирането и изготвя становище за всеки един от тях.
(2) Въз основа на резултатите от класирането по чл. 24 и на становището по ал. 1 конкурсната комисия предлага на съответната колегия на Висшия съдебен съвет да одобри кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи.

history Чл. 28. (1) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет приема решение за одобряване на кандидатите въз основа на проверката на Комисията по атестирането и конкурсите дали класираните кандидати отговарят на изискванията на чл. 162 и чл. 185, ал. 1 от Закона за съдебната власт. Проверката се извършва въз основа на всички документи за кандидата, представени от него, както и от Комисията по професионална етика към съответната колегия.
(2) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет не одобрява кандидат, за когото е установила, че не отговаря на изискванията по чл. 162 и чл. 185, ал. 1 от Закона за съдебната власт, като на негово място включва следващия класиран кандидат.
(3) Със същото решение съответната колегия на Висшия съдебен съвет определя датата и часа, на която всички кандидати по списъците следва да се явят лично, за да заявят писмено желанието си за назначаване на съответната длъжност, което се обявява на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
(4) В случай на невъзможност на кандидат за младши съдия, младши прокурор или младши следовател да присъства лично той може писмено да упълномощи свой представител, който да участва в процедурата по ал. 3 и да заяви желанието му от негово име.
(5) Одобрените кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи заявяват изрично писмено пред съответната колегия на Висшия съдебен съвет своето желание за назначаване на съответната длъжност в поредността съобразно бала по чл. 186, ал. 1 от Закона за съдебната власт, като всеки следващ кандидат избира от останалите незаявени длъжности.
Кандидат, който не заяви желание, се замества от следващия класиран и одобрен кандидат.
(6) Процедурата за избор на длъжностите от кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи се провежда успоредно, на съвместно заседание на комисиите по атестирането и конкурсите към Съдийската и Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.
(7) Кандидат, който участва едновременно в конкурсите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, избира в коя от процедурите ще продължи да участва най-късно в момента, в който следва да заяви желанието си за заемане на длъжност по една от тях.
(8) С решение съответната колегия на Висшия съдебен съвет приема окончателния списък на одобрените кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи по съответните длъжности съобразно заявеното им желание.
(9) Всеки заинтересован може да обжалва решението на съответната колегия на Висшия съдебен съвет по чл. 186, ал. 7 и чл. 186а, ал. 6 от Закона за съдебната власт в 7-дневен срок от обявяването му. Жалбата спира изпълнението на решението, освен ако съдът постанови друго. Решението на съда е окончателно.
(10) В едномесечен срок от влизане в сила на решението по ал. 9 кандидатите подават декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1 от Закона за съдебната власт.
(11) Когато решенията по ал. 8 не са обжалвани, списъците на одобрените кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи са окончателни и съответната колегия на Висшия съдебен съвет не се произнася повторно по тях.
(12) След влизане в сила на решенията по ал. 8 окончателните списъци се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет и се изпращат до Националния институт на правосъдието за включване в обучението по чл. 249, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт.
(13) При отказ на кандидат да започне обучение в Националния институт на правосъдието съответната колегия на Висшия съдебен съвет допълва списъка със следващия класиран кандидат, заявил съгласие да започне обучение. Отказът трябва да бъде представен писмено не по-късно от 14 дни преди обявеното начало на обучението за съответната година.

Раздел VI.
Назначаване на издържалите конкурса кандидати за първоначално назначаване

history Чл. 29. (1) Класираните кандидати в конкурса за първоначално назначаване в 7-дневен срок от обявяване на класирането представят във Висшия съдебен съвет до Комисия по професионална етика към съответната колегия декларациите по чл. 19а от Закона за съдебната власт.
(2) Комисиите по професионална етика към колегиите на Висшия съдебен съвет анализират документите по чл. 19а, чл. 181, ал. 4, т. 1, 7, 8 и 9 от Закона за съдебната власт, извършват проверки по чл. 37, ал. 9 от Закона за съдебната власт за първите трима класирани за съответната свободна длъжност кандидати, изготвят мотивирано становище за всеки кандидат по чл. 162, т. 3 от Закона за съдебната власт и го предоставят на съответната колегия на Висшия съдебен съвет.
(3) Комисията по атестирането и конкурсите въз основа на резултатите от проведения изпит, становището по ал. 1 и поредността на заявените за заемане от кандидата длъжности извършва до три поредни класирания, които се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. След всяко класиране кандидатите за заемане на съответната длъжност заявяват писмено в 3-дневен срок от обявяването:
1. желание за заемане на длъжността, на която са класирани, без право на участие в следващо класиране;
2. желание за заемане на длъжността, на която са класирани, с възможност за прекласиране на по-предно заявено желание;
3. отказ от заемане на длъжността и участие в класирането.
(4) След провеждане на трите класирания комисиите по атестирането и конкурсите внасят в съответната колегия на Висшия съдебен съвет предложение за първоначално назначаване в съответните органи на съдебната власт.
(5) В 7-дневен срок от внасяне на предложението по ал. 4 кандидатите подават декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

history Чл. 30. (1) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет приема решение за назначаване на кандидатите по поредността на класирането до попълване на местата, за които е обявен конкурсът.
(2) При приемането на решението по ал. 1 съответната колегия на Висшия съдебен съвет проверява дали класираният на първо място кандидат отговаря на изискванията по чл. 162 и 164 от Закона за съдебната власт. Проверката се извършва въз основа на документите, представени от кандидата. При проверката съответната колегия на Висшия съдебен съвет взема предвид и становището на Комисията по професионална етика към съответната колегия.
(3) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет с решение отказва назначаването на кандидат, за който е установила, че не отговаря на изискванията по чл. 162, 164, чл. 184, ал. 4 и чл. 185, ал. 1 от Закона за съдебната власт.
(4) Всеки заинтересован може да обжалва решението на съответната колегия на Висшия съдебен съвет по чл. 186, ал. 7 и чл. 186а, ал. 6 от Закона за съдебната власт в 7-дневен срок от обявяването му. Жалбата спира изпълнението на решението, освен ако съдът постанови друго.
(5) Върховният административен съд разглежда жалбата в открито заседание и се произнася с решение в едномесечен срок от постъпването ? в съда заедно с административната преписка, като призовава жалбоподателя, административния орган и заинтересованите лица. Решението на съда е окончателно.

Глава трета.
КОНКУРСИ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ НА СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ

Раздел I.
Ред и условия за кандидатстване и допускане до конкурсите

history Чл. 31. (1) Повишаването в длъжност е преминаване на по-висока по степен длъжност в същия по вид орган на съдебната власт.
(2) Извън случаите по ал. 1 преместването е преминаване на равна или на по-ниска по степен длъжност на съдията - в друг съд, на прокурора - в друга прокуратура, а на следователя - в друг следствен отдел.
(3) Преминаването на съдията на длъжност прокурор или следовател, на прокурора - на длъжност съдия или следовател, а на следователя - на длъжност съдия или прокурор, става чрез конкурс за повишаване или преместване, включващ и проверка на знанията за заемане на съответната длъжност чрез писмен изпит по конспект.
(4) Конкурсите за преместване и конкурсите за повишаване се провеждат най-малко веднъж годишно за всяко от нивата в съд, прокуратура и следствие. Когато липсват кандидати за преместване, свободните места се заемат чрез конкурс за повишаване.
(5) Конкурсите за по-горестоящите органи на съдебната власт се обявяват с решение и се провеждат преди обявяването на конкурсите за по-ниските по степен органи. В случай че конкурсите за по-горестоящите органи не приключат в срок до три месеца с решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, се обявяват конкурсите за по-ниските по степен органи.

history Чл. 32. Кандидат за заемане на длъжност по чл. 189, ал. 1 от Закона за съдебната власт може да е съдия, прокурор или следовател, който има стажа по чл. 164 от Закона за съдебната власт за обявената свободна длъжност и е прослужил минимум три години на заеманата длъжност.

history Чл. 33. (1) За участие в конкурса заинтересованият съдия, прокурор или следовател подава писмено заявление по образец, утвърден от пленума на Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от датата на обнародването на решението по чл. 3 в "Държавен вестник".
(2) Заявлението и приложените към него документи се подават лично от кандидата или от писмено упълномощен негов представител в администрацията на Висшия съдебен съвет. Заявления, подадени след срока, не се приемат.
(3) Към заявлението се прилагат:
1. служебна бележка по образец, издадена от административния ръководител, удостоверяваща към датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в "Държавен вестник" общия юридическия стаж на кандидата, прослуженото време на заеманата длъжност, както и стажа в съответната система на органите на съдебната власт;
2. кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с информация за резултатите от проверките на по-горестоящите органи на съдебната власт и на Инспектората към Висшия съдебен съвет, и справка за разгледаните и приключените от кандидата дела и преписки през последните три години от дейността му;
3. копие от три акта, изготвени от кандидата през последните три години от дейността му, по избрани от него разгледани и приключени дела и преписки;
4. други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.
(4) При липса на актуална атестация кандидатът следва да направи предложение за откриване на процедура за извънредно атестиране съгласно разпоредбата на чл. 196, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от Закона за съдебната власт.

history Чл. 34. В администрацията на Висшия съдебен съвет заявленията на всеки кандидат получават входящ номер и дата. Към заявлението служебно се прилагат данните от кадровото дело на кандидата и формулярът на последното проведено атестиране.

history Чл. 35. (1) Комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия извършва проверка на документите на всички кандидати.
(2) Списъкът на всички кандидати, включващ трите имена, длъжността на кандидатите и входящия номер на документите, се обявява на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет, като за кандидатите, които не отговарят на условията, се посочва основанието.
(3) Списъците на допуснатите и недопуснатите за участие в конкурса лица се обявяват по реда на ал. 2 не по-малко от 14 дни преди датата на провеждане на конкурса.
(4) В списъка на лицата, които не са допуснати за участие в конкурса, се посочва и основанието за недопускане.
(5) В тридневен срок от обявяване на списъците кандидатите, които не са допуснати, могат да направят писмено възражение пред съответната колегия на Висшия съдебен съвет.
(6) Актът на съответната колегия на Висшия съдебен съвет подлежи на обжалване по реда на чл. 182, ал. 6 от Закона за съдебната власт. Обжалването спира изпълнението.

Раздел II.
Конкурсни комисии

history Чл. 36. (1) Съответната колегия на Висшият съдебен съвет определя по една конкурсна комисия за провеждане на конкурси за всяко от нивата в съда, прокуратурата и следствените органи, а в случаи на специализация - по една конкурсна комисия за всеки правен отрасъл, поотделно за съдии, прокурори и следователи. Комисиите се състоят от председател, четирима редовни и трима резервни членове.
(2) В конкурсните комисии не могат да участват членове на Висшия съдебен съвет и административни ръководители.
(3) Редовните членове на конкурсната комисия включват един представител на Комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия на Висшия съдебен съвет със статут на действащ съдия, прокурор или следовател и един хабилитиран учен по правни науки по съответната материя с академична длъжност доцент или професор, които се избират чрез жребий, както и трима членове със статут на действащ съдия, прокурор или следовател, определени, както следва:
1. за провеждане на конкурс за преместване на съдия в районен съд - по конкурсна материя от общите събрания на съдиите от окръжните съдилища за всеки апелативен район; съдиите от окръжните съдилища в един апелативен район провеждат едно общо събрание;
2. за провеждане на конкурс за повишаване и преместване на съдия в окръжен съд - по конкурсна материя от общите събрания на всички апелативни съдилища;
3. при провеждане на конкурс за повишаване и преместване на съдия в административен съд - от пленума на съдиите във Върховния административен съд чрез жребий измежду тях за всеки конкурс;
4. при провеждане на конкурс за повишаване и преместване на съдия в апелативен съд - по конкурсна материя от пленума на съдиите във Върховния касационен съд чрез жребий измежду тях за всеки конкурс;
5. при провеждане на конкурс за повишаване и преместване на съдия във Върховния касационен съд и Върховния административен съд - по конкурсна материя от пленумите на съдиите във Върховния касационен съд и Върховния административен съд чрез жребий измежду тях за всеки конкурс;
6. за провеждане на конкурс за преместване на прокурор в районна прокуратура - от събранията на прокурорите във всички окръжни прокуратури за всеки апелативен район;
7. за провеждане на конкурс за повишаване и преместване на прокурор в окръжна прокуратура - от събранията на прокурорите във всички апелативни прокуратури;
8. при провеждане на конкурс за повишаване и преместване на прокурор в апелативна прокуратура - от събранието на прокурорите във Върховната касационна прокуратура чрез жребий измежду тях за всеки конкурс;
9. при провеждане на конкурс за повишаване и преместване на прокурор във Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура - от събранията на прокурорите във Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура чрез жребий измежду тях за всеки конкурс;
10. за провеждане на конкурс за повишаване и преместване на следовател в окръжен следствен отдел и в Националната следствена служба - от събранието на следователите в Националната следствена служба.
(4) Органите по ал. 3, т. 1, 2, 6, 7 и 10 предлагат на съответната колегия на Висшия съдебен съвет не по-малко от 50 процента от магистратите от щатния си състав за членове - участници в конкурсната комисия, на всеки три години. Участниците могат да бъдат предлагани повече от веднъж. Членовете на конкурсната комисия трябва да са придобили статут на несменяемост и през последните 5 години да не им е било налагано някое от дисциплинарните наказания по чл. 308, ал. 1, т. 3, 4, 5 или 6 от Закона за съдебната власт с влязло в сила решение. Те трябва да са с ранг, равен или по-висок от ранга за обявената за кандидатстване свободна длъжност.
(5) Членовете на конкурсната комисия със статут на действащ съдия, прокурор или следовател се избират от съответната колегия на Висшия съдебен съвет чрез жребий измежду предложените от органите по ал. 3, т. 1, 2, 6, 7 и 10 магистрати.
(6) В състава на резервните членове се включват: 1 представител на Комисията по атестирането и конкурсите със статут на действащ магистрат, 1 хабилитиран учен по правни науки по съответната материя с академична длъжност доцент или професор и 1 член със статут на действащ съдия, прокурор или следовател.
(7) За участие в конкурсна комисия се получава възнаграждение, което се определя и изплаща от пленума на Висшия съдебен съвет. Членовете на конкурсната комисия се командироват до приключване на конкурса, като през това време се освобождават от участие в съдебни заседания и по време на провеждане на конкурса се изключват от разпределение на дела.
(8) Участието в конкурсната комисия се взема предвид при изготвяне на атестация и при определяне на натовареността на съответния съдия, прокурор или следовател. Решението за определяне на магистрат за член на конкурсна комисия се прилага служебно към кадровото му досие.
(9) Редовен или резервен член на конкурсна комисия може да направи писмен отвод пред съответната колегия на Висшия съдебен съвет в тридневен срок от обявяването на решението при наличие на основателни причини.

history Чл. 37. (1) След формиране на конкурсната комисия същата на свое заседание избира председател измежду членовете, за което съставя протокол. Председателят на конкурсната комисия ръководи нейната работа, следи за спазване условията за провеждане на конкурса.
(2) При невъзможност за участие редовен член на конкурсната комисия се замества от резервен член, определен от председателя на комисията. При отсъствие на председателя неговите функции се поемат от член на комисията съобразно правилата за старшинство по чл. 237 от Закона за съдебната власт.

history Чл. 38. Конкурсната комисия приема решенията си присъствено с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете ?.

Раздел III.
Провеждане на конкурсите и класиране на кандидатите

history Чл. 39. (1) При провеждането на конкурсите за преместване или за повишаване конкурсната комисия взема предвид резултатите от последното атестиране и проверките от по-горестоящите органи на съдебната власт и от Инспектората към Висшия съдебен съвет, данните от кадровото им дело и преценява разгледаните и приключените дела и преписки, избрани от конкурсната комисия и представени от кандидатите, въз основа на които прави обща оценка за притежаваните от кандидатите професионални качества.
(2) Конкурсната комисия избира три дела или преписки от посочените в представената от кандидата със заявлението за участие в конкурса справка и изисква от съответния административен ръководител в седемдневен срок да предостави копие на оптичен носител на тези дела или преписки и на посочените от кандидата три дела или преписки.
(3) В случаите, когато делата или преписките съдържат класифицирана информация, те се предоставят на конкурсната комисия по предвидения в Закона за защита на класифицираната информация ред.
(4) В случаите по чл. 189, ал. 4 от Закона за съдебната власт конкурсната комисия задължително проверява познанията на кандидата за заемане на длъжност в друг по вид орган на съдебната власт чрез полагане на писмен изпит по конспект:
1. конкурсната комисия определя датата, часа и мястото на провеждане на писмения изпит;
2. писменият изпит, който е анонимен, продължава 4 астрономически часа, като за целта кандидатите развиват писмено отговори на два изтеглени на случаен принцип въпроси от съответния конспект по чл. 7, ал. 1, т. 3;
3. съобразно броя на кандидатите писменият изпит може да се проведе в повече от една зала при предварително изготвено разпределение; кандидатите са длъжни да се явят в залата и да заемат местата си най-късно 15 минути преди започване на изпита;
4. кандидатите се допускат в залата след представяне на лична карта, като се подписват в присъствен списък;
5. по време на писмения изпит кандидатите могат да ползват само нормативни актове; в случай че бъде констатирано използването на съдебни и тълкувателни решения, както и друга съдебна практика, същите се изземват и кандидатът се отстранява от по-нататъшно участие в конкурса;
6. не се допуска внасянето на компютри, мобилни телефони и други технически средства; в случай че при проверка бъдат намерени у кандидат такива устройства, същият няма да бъде допуснат в залата за провеждане на писмения изпит; при констатирано нарушение конкурсната комисия отстранява кандидата от по-нататъшно участие в конкурса, за което се съставя протокол;
7. при опит за преписване или подсказване и при неспазване инструкциите на квесторите нарушителят се отстранява от по-нататъшно участие в конкурса, за което се съставя протокол, който се подписва от членовете на конкурсната комисия;
8. кандидатите развиват писмено отговорите на изтеглените въпроси върху предварително получени бели листове, подпечатани с печат на Висшия съдебен съвет; кандидатите могат да пишат по време на изпита само с химикал със син цвят; след обявяване края на изпита неизползваните листове се предават на комисията;
9. след приключване на работата си по въпросите или изтичане на времето на изпита всеки кандидат изписва на предварително предоставен фиш трите си имена, единния граждански номер, входящия номер, издаден от администрацията на Висшия съдебен съвет, както и датата на изпита; кандидатът запечатва фиша в малък непрозрачен плик;
10. писмената работа се запечатва собственоръчно от кандидата в голям плик, в който се поставя и запечатаният малък плик; в този вид кандидатът я предава на комисията.
11. публично и в присъствието на конкурсната комисия в администрацията на Висшия съдебен съвет на принципа на случайността се разпечатват големите пликове и се изписва еднакъв номер на малкия плик, големия плик и на писмената работа;
12. малките пликове се предоставят за съхранение на главния секретар на Висшия съдебен съвет, а големите пликове заедно с писмените работи остават в комисията за оценяване;
13. писмените работи се проверяват и оценяват от двама членове на конкурсната комисия, независимо един от друг, без взаимна консултация и без обмяна на информация за оценките им; оценки върху писмената работа не се поставят;
14. писмените работи се оценяват от проверяващите по шестобалната система с точност до 0,25;
15. всеки оценяващ записва в свой индивидуален протокол срещу номера на писмената работа поставената от него оценка;
16. индивидуалните протоколи се предават на председателя на комисията за изготвяне на окончателния протокол, който се подписва от членовете на комисията;
17. когато разликата в оценките на двамата проверители е до единица, крайната оценка е средноаритметична между двете оценки;
18. когато разликата в оценките е повече от единица, писмената работа се проверява и от трети проверяващ - член на комисията, посочен от нейния председател; крайната оценка е средноаритметична между трите оценки;
19. след приключване на оценяването конкурсната комисия в пълен състав проверява целостта на малките пликове, разпечатва ги, идентифицира писмените работи и нанася оценките в протокол;
20. резултатите от писмения изпит се обявяват на общодостъпно място в сградата на Висшия съдебен съвет и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в тридневен срок от подписването на протокола от изпитната комисия;
21. кандидатите участват с оценката си от писмения изпит в класирането по чл. 41.

history Чл. 40. (Отм. с Решение № 8849 от 26.07.2021 г. на ВАС - ДВ, бр. 64 от 2021 г., в сила от 03.08.2021 г.)

history Чл. 41. (1) Конкурсната комисия изготвя протокол за класиране на кандидатите с мотивирано становище и изпраща резултатите от класирането заедно с цялата конкурсна документация на съответната колегия на Висшия съдебен съвет. Резултатите от класирането се обявяват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
(2) При еднакви оценки се класира съдията, прокурорът или следователят с по-дълъг стаж в съответната система на органите на съдебната власт, а при равен стаж в съответната система на органите на съдебната власт - този с по-дълъг юридически стаж.
(3) Комисията по професионална етика към съответната колегия на Висшия съдебен съвет извършва преценка за притежаваните нравствени качества от първите трима кандидати за всяка длъжност и изготвя становище за всеки кандидат въз основа на документите, представени от кандидата, и документите, съдържащи се в кадровото дело, относно резултатите от проверките на Инспектората към Висшия съдебен съвет, поощренията и наказанията, сигналите за нарушение на правилата за професионална етика на съдиите, прокурорите и следователите.

history Чл. 42. (1) Резултатите от класирането на кандидатите заедно с цялата конкурсна документация и със становището на Комисията по професионална етика към съответната колегия се предоставят на Комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия.
(2) Комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия внася в съответната колегия на Висшия съдебен съвет мотивирано предложение за повишаване или за преместване на кандидатите, класирани на първо място за длъжностите в съответните органи на съдебната власт.
(3) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет приема решение за повишаване или за преместване на съдия, прокурор или следовател по поредността на класирането до попълване на местата.
(4) Съдия, прокурор или следовател, встъпил в длъжност, не участва във всяко следващо поредно класиране в същата конкурсна процедура.
(5) При приемането на решението по ал. 3 съответната колегия на Висшия съдебен съвет проверява дали класираният на първо място кандидат отговаря на изискванията за стаж по чл. 164 от Закона за съдебната власт, както и дали притежава необходимите професионални и нравствени качества.
(6) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет с решение отказва назначаването на кандидат, за когото е установила, че не отговаря на изискванията по чл. 162 и 164 от Закона за съдебната власт. В този случай се назначава следващият класиран кандидат, който отговаря на изискванията.
(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) В случай на отказ от встъпване в длъжност в срока по чл. 161, ал. 1 от ЗСВ на повишен или преместен кандидат се преминава към следващия по реда на класирането до окончателното заемане на конкурсните места съгласно реда и условията по чл. 193, ал. 3 от ЗСВ.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) Решението на съответната колегия на Висшия съдебен съвет по ал. 3 може да се обжалва при условията и по реда на чл. 187 от Закона за съдебната власт.

Раздел IV.
Назначаване при условията и по реда на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт

history Чл. 43. (1) В 9-месечен срок от приключване на предходната конкурсна процедура с решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет и при наличие на освободена длъжност в орган на съдебната власт съответната колегия на Висшия съдебен съвет приема решение за назначаване на следващия по ред кандидат в конкурса за повишаване или за преместване, получил крайна оценка в конкурсната процедура не по-ниска от много добър "5,00".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) За целите на назначаване при условията и по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ предходната конкурсна процедура се счита за приключила с приемането на първото решение по реда на чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, с което съответната колегия на Висшия съдебен съвет повишава или премества съдия, прокурор или следовател по поредността на класирането до попълването на местата в съответния орган на съдебната власт.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) Срокът по ал. 1 започва да тече от датата на приемане първото решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, с което по реда на чл. 193, ал. 3 от ЗСВ са повишени или преместени класираните кандидати, независимо от последваща отмяна на същото в случай на обжалване.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) Отказът на назначен по реда и условията по чл. 193, ал. 3 от ЗСВ кандидат да встъпи в длъжност прегражда възможността му за участие в процедурата по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) Решението за назначаване по реда и условията на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ се приема от съответната колегия на Висшия съдебен съвет след влизане в сила на решението за повишаване или преместване по реда на чл. 193, ал. 3 от ЗСВ и встъпването в длъжност на назначените кандидати в съответния орган на съдебната власт.
(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) При приемане на решението по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ съответната колегия проверява дали следващият по реда на класирането кандидат отговаря на изискванията на чл. 191 от ЗСВ, както и дали притежава необходимите професионални и нравствени качества.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) Разпоредбата по ал. 1 не се прилага по отношение на новоразкрити длъжности.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) Решението на съответната колегия на Висшия съдебен съвет по ал. 5 може да се обжалва при условията и по реда на чл. 187 от Закона за съдебната власт.
(9) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) В случай на съвпадащ период на провеждане на конкурс за преместване и конкурс за повишаване за един и същи орган на съдебната власт и при наличие на освободена в срока по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ длъжност решението за назначаване по посочената разпоредба се приема в конкурса за преместване.

Глава четвърта.
ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНА ВЛАСТ ПО ЧЛ. 167, АЛ. 1, Т. 2 - 4 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Раздел I.
Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за административни ръководители на органите на съдебна власт

history Чл. 44. Процедурата за избор на административни ръководители се открива с решение на Съдийската колегия, съответно Прокурорската колегия, на Висшия съдебен съвет не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичане на мандата или в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството по чл. 175, ал. 1 и 2 от Закона за съдебната власт.

history Чл. 45. С решението по чл. 44 се обявяват свободните длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт. Същото се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

history Чл. 46. (1) За административен ръководител се назначава съдия, прокурор или следовател, който има изискуемия стаж по чл. 170, ал. 1 - 3 от Закона за съдебната власт и отговаря на изискванията на чл. 167, ал. 5 и чл. 169, ал. 1 от с.з.
(2) По изключение може да се назначава съдия, прокурор или следовател от по-ниско ниво на орган на съдебната власт, който отговаря на горепосочените изисквания. Решението се придружава от мотивирано описание на обективните обстоятелства и факти, наложили вземането му.

history Чл. 47. (1) Предложения за назначаване на председател на съд, съответно ръководител на прокуратура, се приемат в едномесечен срок от датата на обнародване на решението по чл. 45.
(2) Предложение за назначаване на председател на съд, с изключение на предложение за председател на Върховния касационен съд и председател на Върховния административен съд, могат да правят:
1. общото събрание на съдиите от съответния районен съд - за председател на районен съд;
2. общото събрание на съдиите от съответния окръжен съд - за председател на окръжен съд;
3. общото събрание на съдиите от съответния апелативен съд - за председател на апелативен съд;
4. общото събрание на съдиите от съответния административен съд - за председател на административен съд;
5. министърът на правосъдието;
6. кандидатът за заемане на длъжността.
(3) Предложение за назначаване на ръководител на прокуратура, с изключение на предложение за главен прокурор, могат да правят:
1. ръководителите на горестоящите прокуратури - за ръководител на прокуратура в съответния съдебен район;
2. главният прокурор - за ръководители на апелативните прокуратури;
3. кандидатът за заемане на длъжността;
4. министърът на правосъдието.
(4) Предложението и приложените към него документи се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет. Предложения, подадени след срока, не се приемат.
(5) Към предложението се прилагат:
1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
2. копие от диплома за завършено висше образование по специалността "Право";
3. копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
4. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.)
5. медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;
6. концепция за работата му като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността; анализ и оценка на състоянието на органа на съдебна власт; очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност; набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане;
7. удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства;
8. декларация за имотно състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото по образец, утвърден от Висшия съдебен съвет;
9. документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от Закона за съдебната власт;
10. други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

Раздел II.
Публично оповестяване на документите

history Чл. 48. Кандидатите за административни ръководители се оповестяват публично на интернет страницата на Висшия съдебен съвет заедно с представените със заявлението биография, декларацията за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имуществото на кандидатите за административни ръководители и концепция за работата им като административни ръководители в 3-дневен срок след постъпване на предложенията в администрацията на Висшия съдебен съвет в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Всички данни в документите на кандидатите, които са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, се заличават.

history Чл. 49. (1) Комисията по атестирането и конкурсите извършва проверка на документите и дава заключение за съответствието на кандидата с изискванията на чл. 167, ал. 5, чл. 169, ал. 1 и чл. 170, ал. 1 - 3 от Закона за съдебната власт.
(2) Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати се обявяват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет най-малко 14 дни преди провеждане на избора, като за кандидатите, които не отговарят на условията, се посочва и основанието за недопускане.
(3) В тридневен срок от обявяване на списъците кандидатите, които не са допуснати, могат да направят писмено възражение пред Съдийската колегия, съответно Прокурорската колегия, на Висшия съдебен съвет. Решението, с което не се допуска кандидат до участие в избора, подлежи на обжалване по реда на чл. 182, ал. 6 от Закона за съдебната власт.

history Чл. 50. (1) Магистрати и юридически лица с нестопански цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации, професионалните организации на съдиите, прокурорите и следователите, колеги, органи и институции, в които е работил кандидатът, не по-късно от 7 дни преди събеседването могат да представят на Съдийската, съответно Прокурорската, колегия на Висшия съдебен съвет становища за нравствените и професионалните му качества, включващи и въпроси, които да бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Представените становища и въпроси се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в срок до три дни след представянето им. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния живот на лицата.
(2) Кандидатите за административен ръководител на съд се изслушват от общото събрание на съответния съд. Протоколът от изслушването се предоставя на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от административния ръководител на съответния съд не по-късно от 7 дни преди събеседването.
(3) Прокурорите при съответната прокуратура могат да изразят становище за кандидата за административен ръководител.

history Чл. 51. Поставените и получени въпроси и становища до Висшия съдебен съвет се обобщават от Комисията по атестирането и конкурсите, която уведомява кандидатите за тях. Комисията изпраща становищата, отнасящи се до нравствените качества на кандидатите, на Комисия "Професионална етика". Комисията по атестирането и конкурсите осигурява възможност на кандидата да отговори и да представи доказателства преди изслушването, ако това се налага за изясняване на факти и обстоятелства.

history Чл. 52. (1) Поставените и получени въпроси и становища до Съдийската колегия, съответно Прокурорската колегия, на Висшия съдебен съвет и постъпилите отговори се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в срок до 3 работни дни след постъпването им. Не се публикуват анонимни сигнали, конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния живот на кандидатите.
(2) Писмените отговори на кандидатите по чл. 51 се представят в Съдийската колегия, съответно Прокурорската колегия, на Висшия съдебен съвет най-късно един ден преди изслушването на кандидата и се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

history Чл. 53. След провеждане на избора материалите, публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, се архивират и остават достъпни.

Раздел III.
Проверка за наличието на високи професионални качества на кандидатите

history Чл. 54. Комисията по атестирането и конкурсите извършва проверка за професионалните качества на кандидатите за заемане на длъжността, за която са се кандидатирали, въз основа на данни от:
1. докладите от проверките на Инспектората към Висшия съдебен съвет в органите на съдебната власт, където е работил кандидатът;
2. годишните отчети за дейността на органите на съдебната власт;
3. атестационните формуляри, както и от всички документи, съдържащи се в кадровото досие на кандидата;
4. докладите, съдържащи данни за състоянието на органа на съдебната власт, за чието ръководство се кандидатства.

history Чл. 55. (1) След анализ на събраните по чл. 54 данни и становищата и сигналите, постъпили по реда на чл. 50 - 52, както и на отговорите на кандидатите, постъпили по реда на чл. 52, Комисията по атестирането и конкурсите предоставя на съответната колегия на Висшия съдебен съвет мотивирано становище за притежаваните професионални качества на всеки кандидат за административен ръководител, което съдържа заключение за наличието или липсата на данни, поставящи под съмнение високите професионални качества спрямо длъжността, за която се кандидатства.
(2) Становището по ал. 1 се предоставя на кандидатите не по-късно от три дни преди датата на събеседването.

Раздел IV.
Проверка за наличието на високи нравствени качества на кандидатите

history Чл. 56. (1) Комисия "Професионална етика" извършва проучвания, събира необходимата информация и изготвя становище относно притежаваните нравствени качества на кандидатите въз основа на данни от:
1. Инспектората към Висшия съдебен съвет, прокуратурата, както и други компетентни органи и организации и публични регистри;
2. относими материали в медии, проверени за обективност, обоснованост и достоверност;
3. обосновани твърдения от колегите на кандидата, изразени по време на изслушването от общото събрание на съответния съд, проведено по реда на чл. 194а, ал. 7 от Закона за съдебната власт, и обосновани твърдения, съдържащи се в становището на прокурорите при съответната прокуратура, в случай че такова е изразено.
(2) Комисията взема предвид и резултатите от проверките на етичните комисии на органите на съдебната власт, отнасящи се до кандидатите, проверките на самата комисия по подадени сигнали и при случаи на самосезиране, както и тези, извършени от административните ръководители на кандидатите.

history Чл. 57. (1) След анализ на събраните по чл. 56 данни и становищата и сигналите, постъпили по реда на чл. 50 - 52, както и на отговорите на кандидатите, постъпили по реда на чл. 52, Комисия "Професионална етика" предоставя на съответната колегия на Висшия съдебен съвет мотивирано становище за притежаваните нравствени качества на всеки кандидат за административен ръководител, което съдържа заключение за наличието или липсата на данни, поставящи под съмнение високите нравствени качества и публичната репутация на кандидата.
(2) Становището по ал. 1 се предоставя на кандидатите не по-късно от три дни преди датата на събеседването.

Раздел V.
Процедура по събеседването

history Чл. 58. (1) Процедурата за избор на административен ръководител се провежда от съответната колегия на Висшия съдебен съвет чрез събеседване.
(2) Кандидатите се поканват за събеседване в Съдийската, съответно Прокурорската, колегия на Висшия съдебен съвет най-малко 14 дни (с оглед 7-днeвния срок преди събеседването по чл. 50) преди датата на заседанието.
(3) Съдийската, съответно Прокурорската, колегия на Висшия съдебен съвет провежда събеседването с кандидатите за административен ръководител по азбучен ред.
(4) По време на събеседването кандидатите представят концепциите за работата си като административен ръководител на съответния орган на съдебната власт в рамките на конкретно определеното от колегията на Висшия съдебен съвет време.
(5) Неявяването на кандидат по уважителни причини е основание за отлагане на избора.
(6) При неявяване на кандидат по неуважителни причини процедурата за избор се прекратява по отношение на неявилия се кандидат.

history Чл. 59. (1) В рамките на събеседването се прави преценка на кандидата за:
1. професионалната му подготовка като съдия, прокурор или следовател въз основа на резултатите от извършените до момента атестирания и становището на Комисията по атестирането и конкурсите по чл. 54;
2. управленската му компетентност като административен ръководител, за което кандидатът защитава концепция за стратегическо управление на съответния орган на съдебната власт;
3. нравствените качества на кандидатите въз основа на мотивирано становище на Комисията по професионална етика към съответната колегия.
(2) По време на събеседването членовете на съответната колегия на ВСС могат да отправят въпроси към кандидата и въз основа на становищата по чл. 194а, ал. 6 и 7 от Закона за съдебната власт.

history Чл. 60. След събеседването с всички кандидати членовете на съответната колегия на Висшия съдебен съвет могат да изразяват становища по представянето им.

Раздел VI.
Провеждане на избора

history Чл. 61. (1) Кандидатите за административен ръководител се подлагат на гласуване чрез електронната система за гласуване. Всеки член на Съдийската колегия/Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет има право да гласува "за" само за един кандидат.
(2) Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет приема решението за назначаване на административен ръководител с мнозинство не по-малко от 8 гласа, а Прокурорската колегия - с мнозинство не по-малко от 6 гласа, с явно гласуване. Разпечатката с резултатите от проведеното гласуване се прилага към протокола от заседанието на Висшия съдебен съвет като неразделна част от решението по избора.
(3) Съдийската, съответно Прокурорската, колегия на Висшия съдебен съвет приема решение за назначаване на кандидата, който отговаря на изискванията по чл. 164 и чл. 169, ал. 1 от Закона за съдебната власт, като решението се приема и въз основа на преценката по чл. 194б, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт.
(4) При повече от двама кандидати, когато никой от тях не получи необходимото мнозинство, изборът продължава за двамата, които са получили най-много гласове.
(5) Ако при балотажа никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, процедурата по назначаване на административен ръководител се прекратява.
(6) Решението на съответната колегия на Висшия съдебен съвет по чл. 194б, ал. 4 от Закона за съдебната власт може да се обжалва при условията и по реда на чл. 187 от Закона за съдебната власт.

Раздел VII.
Встъпване в длъжност

history Чл. 62. Встъпването в длъжност на назначените административни ръководители се урежда при условията и по реда, предвидени в Закона за съдебната власт.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

history § 1. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.)

history § 2. Освободена длъжност в орган на съдебната власт е тази длъжност, която се е овакантила по време на провеждане на конкурса или в 9-месечен срок от приключването му.

history § 3. Следващият по ред кандидат в конкурса за повишаване или за преместване, посочен в чл. 43, ал. 1, е кандидатът, който е участвал, но не е бил назначен на някоя от обявените в конкурсната процедура длъжности за съответния орган на съдебната власт и е получил крайна оценка в конкурсната процедура не по-ниска от много добър "5,00".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

history § 4. Тази наредба се издава на основание чл. 194г от Закона за съдебната власт и е приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 05 от 9.02.2017 г.

history § 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ? в "Държавен вестник".

history § 6. (Отм. с Решение № 915 от 22.01.2019 г. на ВАС - ДВ, бр. 10 от 2019 г., в сила от 01.02.2019 г.)

history § 7. Откритите процедури за избор на административни ръководители до влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗСВ (ДВ, бр. 62 от 2016 г.) се довършват по новия ред от фазата, на която са стигнали.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2017 Г. ЗА КОНКУРСИТЕ ЗА МАГИСТРАТИ И ЗА ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2019 Г.)

history § 9. Разпоредбите на чл. 43, ал. 2 - 9 се прилагат по отношение на всички неприключили до влизането им в сила конкурси, с изключение на тези, по които вече е постановено решение по чл. 193, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

history Образец 1 към чл. 11, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.)

Вх. № .........................

Дата: ..........................

ДО

СК/ПК НА ВИСШИЯ

СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от ……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН …………………………………………………………………………………………………………..,

адрес за кореспонденция: …………………………………………………………………………………..,

телефон за връзка/GSM ……………………………………………………………………………………..

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СК/ПК

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

Желая да участвам в обявения конкурс за заемане на длъжността "МЛАДШИ ……………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….."

Към заявлението прилагам:

01. Автобиография, подписана от кандидата;

0 2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността "Право". Завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система;

Среден успех от държавните изпити:

 

 

0 3. Нотариално заверено копие от удостоверение за юридическа правоспособност;

0 4. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване, и медицинско удостоверение, че лицето не се води на учет;

0 5. Нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 от ЗСВ за длъжността;

0 6. Декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ по образец;

0 7. Най-малко две препоръки от преподаватели по правни науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати или други юристи, при които е проведен стажът за придобиване на юридическа правоспособност и които познават нравствените и професионалните качества на кандидата;

0 8. Попълнен въпросник по образец във връзка с притежаваните от кандидата нравствени качества;

0 9. Мотивационно писмо;

0 10. Други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

 

..........................                                                                                                  ПОДПИС:

   (дата)

 

history Образец 2 към чл.11, ал.1
(Изм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.)

Вх. № .........................

Дата: ..........................

ДО

СК/ПК НА ВИСШИЯ

                                                                                                            СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ЗАЯВЛЕНИЕ

от ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………,

(име, презиме и фамилия)

ЕГН ……………………………………………………………………………………………………………,

адрес за кореспонденция: ……………………………………………………………………………………,

телефон за връзка/GSM ……………………………………………………………………………………….

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СК/ПК

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

Желая да участвам в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността "..............................................................." в следните съдилища/прокуратури/следствени отдели, подредени съобразно предпочитанията ми:

 

 

1. ……………..

11. ……………..

21. ……………..

2. ……………..

12. ……………..

22. ……………..

3. ……………..

13. ……………..

23. ……………..

4. ……………..

14. ……………..

24. ……………..

5. ……………..

15. ……………..

25. ……………..

6. ……………..

16. ……………..

26. ……………..

7. ……………..

17. ……………..

27. ……………..

8. ……………..

18. ……………..

28. ……………..

9. ……………..

19. ……………..

 

10. ……………..

20. ……………..

 

 

 

(попълва се името на съда/прокуратурата/
следствената служба)

Към заявлението прилагам:

0 1. Автобиография, подписана от кандидата;

0 2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността "Право". Завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система;

Среден успех от държавните изпити:

 

 

0 3. Нотариално заверено копие от удостоверение за юридическа правоспособност;

0 4. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване, и медицинско удостоверение, че лицето не се води на учет;

0 5. Нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 от ЗСВ за длъжността;

0 6. Декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ по образец;

0 7. Най- малко две препоръки от преподаватели по правни науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати или други юристи, при които е проведен стажът за придобиване на юридическа правоспособност и които познават нравствените и професионалните качества на кандидата;

0 8. Попълнен въпросник по образец във връзка с притежаваните от кандидата нравствени качества;

0 9. Мотивационно писмо;

0 10. Други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

 

..............................                                                                                     ПОДПИС:

       (дата)

 

history Образец 3 към чл. 13, ал. 8

history Образец 4 към чл. 14

history Образец 5 към чл. 19, ал. 6

history Образец 6 към чл. 19, ал.7 и ал. 8

history Образец 7 към чл. 19, ал.7 и ал. 8

history Образец 8 към чл. 24, ал. 3

history Образец 9 към чл. 24, ал. 4

history Образец 10 към чл. 21, ал. 2

history Образец 11

history Образец 12 към чл. 23

history Образец 13 към чл. 25, ал. 1

history Образец 14 към чл. 25, ал.2

history Образец 15 към чл. 26, ал. 1

history Образец 16 към чл. 29, ал. 3

history Образец 17 към чл. 28, ал. 5

history Образец 18 към чл. 162 от ЗСВ

history Образец 19 към чл. 33, ал.1

history Образец 20 към чл. 33, ал. 3, т. 1

history Образец 21 по чл.33, ал.3, т.2

history Образец 22 към чл. 37, ал. 1

history Образец 23 към чл. 37, ал.2

history Образец 24 към чл. 39, ал. 4, т.2

history Образец 25 към чл. 39, ал. 4, т.15

history Образец 26 към чл. 39, ал. 4,т.16

history Образец 27 към чл. 39, ал. 4, т. 19

history Образец 28 към чл. 39, ал. 4, т. 20

history Образец 29 към чл. 40, ал. 3

history Образец 30 към чл. 40, ал. 4

history Образец 31 към чл. 40, ал. 5

history Образец 32 към чл. 41, ал. 1

history Образец 33 към чл. 41, ал. 1

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...