По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > СТАНДАРТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЩИТНИ ПОКРИТИЯ НА ТОВАРНИТЕ НЕФТЕНИ ТАНКОВЕ НА ТАНКЕРИ ЗА СУРОВ НЕФТ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

СТАНДАРТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЩИТНИ ПОКРИТИЯ НА ТОВАРНИТЕ НЕФТЕНИ ТАНКОВЕ НА ТАНКЕРИ ЗА СУРОВ НЕФТ

ДВ. бр. 23 от 17.03.2017г.

(Приет с Резолюция MSC.288(87) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 14 май 2010 г. В сила за Република България от 1 януари 2012 г.)
Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Обн., ДВ, бр. 23 от 17 март 2017 г.

 

history Комитетът по морска безопасност,
Припомняйки член 28 (б) на Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Отбелязвайки Правило II-1/3-11 на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г. с измененията и допълненията (наричана по-долу "Конвенцията"), прието с Резолюция MSC.291(87), относно защитните покрития на товарните нефтени танкове на танкери за суров нефт,
Отбелязвайки още, че гореспоменатото Правило II-1/3-11 предвижда посочените в него защитни покрития да отговарят на изискванията на Стандарта за изпълнение на защитни покрития на товарните нефтени танкове на танкери за суров нефт (наричан по-долу "Стандарт за изпълнение на защитни покрития"),
Признавайки, че Стандартът за изпълнение на защитни покрития, посочен по-горе, няма за цел да пречи на развитието на нови технологии, които предоставят алтернативни системи,
След като разгледа на осемдесет и седмата си сесия текста на предложения Стандарт за изпълнение на защитни покрития,
1. Приема Стандарт за изпълнение на защитни покрития на товарните нефтени танкове на танкери за суров нефт, текстът на който е даден в Приложението към настоящата резолюция;
2. Приканва Договарящите се правителства да имат предвид, че Стандартът за изпълнение на защитни покрития на товарните нефтени танкове на танкери за суров нефт влиза в сила на 1 януари 2012 г. с влизането в сила на Правило ІІ-1/3-11 на Конвенцията;
3. Отбелязва, че съгласно разпоредбите на Правило ІІ-1/3-11 на Конвенцията измененията на Стандарта за изпълнение на защитни покрития са приети и влезли в сила в съответствие с разпоредбите на член VІІІ от настоящата Конвенция относно процедурите за изменение на Приложението към Конвенцията с изключение на разпоредбите на глава I от него;
4. Изисква Генералният секретар да изпрати заверени копия на настоящата резолюция и текста на Техническите разпоредби, съдържащ се в Приложението, на всички Договарящи се правителства по Конвенцията;
5. Изисква още Генералният секретар да предаде копия на тази резолюция и нейното Приложение на Членовете на Организацията, които не са Договарящи се правителства по Конвенцията;
6. Приканва Правителствата да насърчават развитието на нови технологии с цел използване на алтернативни системи и постоянно да информират Организацията относно всички положителни резултати;
7. Решава да извършва прегледи и ако е необходимо, изменения на Стандарта за изпълнение на защитни покрития въз основа на придобития опит от неговото прилагане.

history ПРИЛОЖЕНИЕ
СТАНДАРТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЩИТНИ ПОКРИТИЯ НА ТОВАРНИТЕ НЕФТЕНИ ТАНКОВЕ НА ТАНКЕРИ ЗА СУРОВ НЕФТ

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!