Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 1 ОТ 14 МАРТ 2017 Г. ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 1 ОТ 14 МАРТ 2017 г. ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

ДВ. бр. 47 от 22.05.2020г.

Обн., ДВ, бр. 25 от 24 март 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 22 юни 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 50 от 25 юни 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 22 май 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С наредбата се определят:
1. методите за регулиране на цените на електрическата енергия и на цените за достъп до и пренос през електропреносната, съответно електроразпределителните мрежи, правилата за тяхното образуване или определяне и изменение, редът за предоставяне на информация, внасяне на предложението за цените и за тяхното утвърждаване;
2. (изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 2018 г.) условията и редът за определяне на преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, както и за премиите за такава енергия;
3. условията и редът за образуване на цените за присъединяване;
4. (доп., ДВ, бр. 52 от 2018 г.) условията и редът за образуване и актуализиране на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, както и за премиите за такава енергия;
5. (нова, ДВ, бр. 52 от 2018 г.) методиката за определяне на прогнозната пазарна цена по групи производители в зависимост от първичния енергиен източник;
6. (нова, ДВ, бр. 52 от 2018 г.) условията и редът за определяне на прогнозната пазарна цена на електрическата енергия за технологични разходи на оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи;
7. (предишна т. 5, ДВ, бр. 52 от 2018 г.) условията и редът за заплащане на използваната или преминалата реактивна електрическа енергия.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...