Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 4 ОТ 20 АПРИЛ 2017 Г. ЗА НОРМИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА № 4 ОТ 20 АПРИЛ 2017 г. ЗА НОРМИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА

ДВ. бр. 75 от 01.09.2023г.

Обн., ДВ, бр. 34 от 28 април 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 76 от 19 септември 2017 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 24 януари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 27 октомври 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 12 февруари 2021 г., изм., ДВ, бр. 77 от 16 септември 2021 г., изм., ДВ, бр. 35 от 10 май 2022 г., изм., ДВ, бр. 71 от 2 септември 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 75 от 1 септември 2023 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се урежда държавният образователен стандарт за нормиране и заплащане на труда в институциите в системата на предучилищното и училищното образование - детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР), регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - (РЦПППО), Националния дворец на децата и Държавния логопедичен център, наричани за краткост "институциите".

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...