По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "ПРАВО" И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "ЮРИСТ"
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА "ПРАВО" И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "ЮРИСТ"

ДВ. бр. 46 от 11.06.2019г.

В сила от учебната 2020 - 2021 г.
Приета с ПМС № 82 от 26.04.2017 г.
Обн., ДВ, бр. 35 от 2 май 2017 г., изм., ДВ, бр. 41 от 18 май 2018 г., изм., ДВ, бр. 46 от 11 юни 2019 г.

 

history Чл. 1. (1) Висше образование по специалността "Право" се придобива в образователната и квалификационна степен "магистър" във факултет във висше училище, което отговаря на изискванията на Закона за висшето образование и на тази наредба.
(2) Обучението по специалността "Право" за професионалната квалификация "юрист" се осъществява в образователната и квалификационна степен "магистър", за придобиването на която се изискват не по-малко от 300 кредита съгласно учебния план, със срок на обучение 5 години.
(3) Обучение по специалността "Право" за профилиране и задълбочаване на подготовката в отделни области на правото се осъществява и в специализирани магистърски програми в образователната и квалификационна степен "магистър", за придобиването на която се изискват не по-малко от 60 кредита. В специализирани магистърски програми по специалността "Право" могат да се обучават лица, придобили висше образование в съответствие с ал. 2.
(4) Висше образование по специалността "Право" не може да се придобива във филиал на висше училище.

history Чл. 2. Студентите, които се обучават по специалността "Право" по чл. 1, ал. 2, се приемат чрез писмени конкурсни изпити при условия и по ред, определени от висшето училище, което осъществява обучение по специалността "Право". Конкурсните изпити проверяват нивото на владеене на българския книжовен език, хуманитарната култура и аналитичните способности на кандидатите.