По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 8121З-919 ОТ 13 ЮЛИ 2017 Г. ЗА РАЗМЕРА НА ОСНОВНИТЕ МЕСЕЧНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И РАЗМЕРА НА НАЧАЛНИТЕ И МАКСИМАЛНИТЕ ЗАПЛАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 8121з-919 ОТ 13 ЮЛИ 2017 г. ЗА РАЗМЕРА НА ОСНОВНИТЕ МЕСЕЧНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И РАЗМЕРА НА НАЧАЛНИТЕ И МАКСИМАЛНИТЕ ЗАПЛАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ НА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

ДВ. бр. 3 от 10.01.2020г.

В сила от 25.07.2017 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи
Обн., ДВ, бр. 60 от 25 юли 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 4 от 9 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 69 от 21 август 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 106 от 21 декември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 10 януари 2020 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С настоящата наредба се определят размерът на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и размерът на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП).