По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 8121З-920 ОТ 13 ЮЛИ 2017 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ПО ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 8121з-920 ОТ 13 ЮЛИ 2017 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ПО ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДВ. бр. 13 от 09.02.2018г.

Обн., ДВ, бр. 60 от 25 юли 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 9 февруари 2018 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за изплащане на обезщетенията по глава единадесета от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).