По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 4 ОТ 8 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 14 "ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 4 ОТ 8 АВГУСТ 2017 г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 14 "ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 г.

ДВ. бр. 83 от 09.10.2018г.

Обн., ДВ, бр. 67 от 18 август 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 9 октомври 2018 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на мярка 14 "Хуманно отношение към животните" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
(2) Изпълнението на дейностите за хуманно отношение към животните се подпомага за постигане на следните цели:
1. осигуряване на условия за отглеждане на животните, водещи до повишаване на хигиената, подобряване на здравето на животните и повишаване на безопасността на труда;
2. осигуряване на качествени и безопасни храни;
3. опазване на околната среда.
(3) Финансовата помощ по наредбата се предоставя в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност.