По вид документ > Нормативни актове > Правилници > УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ДВ. бр. 3 от 08.01.2019г.

Обн., ДВ, бр. 80 от 6 октомври 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 8 януари 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С правилника се определят организацията и редът на дейност, функциите и числеността на персонала на Министерството на околната среда и водите, наричано по-нататък "министерството", и на неговите организационни структури и административни звена.