По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 7 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. ЗА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 7 ОТ 28 СЕПТЕМВРИ 2017 г. ЗА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

ДВ. бр. 81 от 10.10.2017г.

В сила от 10.10.2017 г.
Издадена от Висшия съдебен съвет
Обн., ДВ, бр. 81 от 10 октомври 2017 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът, по които се определя броят на съдебните заседатели, както и резервните съдебни заседатели за всеки съд, етичните правила за поведение и организационни въпроси, свързани с дейността на съдебните заседатели.
Обявление на
Централна избирателна комисия
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3719
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на ЦИК още...
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Администрация“ в ЦИК още...