По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ДВ. бр. 81 от 10.10.2017г.

Приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г.
Обн., ДВ, бр. 81 от 10 октомври 2017 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както и:
1. условията и редът за определяне на броя на паралелките и групите и на броя на учениците и на децата в тях, както и за организиране на индивидуално обучение на ученик от паралелка;
2. условията и редът за осигуряване на обучението по български език по чл. 17, ал. 1 и 3 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО);
3. редът за включване на частните детски градини и училища в системата на държавно финансиране;
4. приемането на деца и ученици за безплатно обучение в частните детски градини и училища, включени в системата на държавно финансиране;
5. методиката за определяне на максималния размер за събираните средства от родителите на деца и ученици от частните детски градини и училища;
6. условията и редът за възстановяване на неизразходваните средства от държавната субсидия от частните детски градини и училища, включени в системата на държавно финансиране;
7. условията и редът за преустановяване предоставянето на средства от държавния бюджет на частните детски градини и училища, включени в системата на държавно финансиране.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г.