По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

ДВ. бр. 17 от 26.02.2019г.

Обн., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 6 март 2018 г., доп., ДВ, бр. 21 от 9 март 2018 г., доп., ДВ, бр. 41 от 18 май 2018 г., изм., ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2019 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г.
Проект: 702-01-26/06.10.2017 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С този закон се уреждат:
1. мерките за противодействие на корупцията;
2. условията и редът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество;
3. статутът и функциите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, наричана по-нататък "Комисията";
4. взаимодействието на Комисията с други държавни органи и международното сътрудничество.