По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 42 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА КЛАСИФИКАЦИОННИ СТАТИСТИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА КОДИРАНЕ НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВЕТО, И НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРОЦЕДУРИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 75 ОТ 2014 Г., ДОП. - ДВ, БР. 106 ОТ 2014 Г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 42 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА КЛАСИФИКАЦИОННИ СТАТИСТИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА КОДИРАНЕ НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВЕТО, И НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРОЦЕДУРИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 75 ОТ 2014 Г., ДОП. - ДВ, БР. 106 ОТ 2014 Г.)

ДВ. бр. 49 от 29.05.2020г.

В сила от 01.01.2005 г.
Издадена от министъра на здравеопазването
Обн., ДВ, бр. 111 от 21 декември 2004 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 Декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 75 от 9 Септември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 106 от 23 Декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 30 от 15 Април 2016 г., изм., ДВ, бр. 88 от 8 Ноември 2016 г., изм., ДВ, бр. 8 от 23 Януари 2018 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 Януари 2019 г., изм., ДВ, бр. 49 от 29 Май 2020 г.

 

history Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2014 г., в сила от 01.01.2022 г., изм. относно влизането в сила от ДВ, бр. 75 от 2014 г. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., изм. относно влизането в сила от ДВ, бр. 75 от 2014 г. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., изм. относно влизането в сила от ДВ, бр. 75 от 2014 г. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., изм. относно влизането в сила от ДВ, бр. 75 от 2014 г. - ДВ, бр. 8 от 2018 г., изм. относно влизането в сила от ДВ, бр. 75 от 2014 г. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. относно влизането в сила от ДВ, бр. 75 от 2014 г. - ДВ, бр. 49 от 2020 г.) Лечебните и здравните заведения, регионалните здравни инспекции, лекарите, лекарите по дентална медицина, фармацевтите и другите медицински и немедицинските специалисти, които обработват здравна и медико-статистическа информация, прилагат в медицинската и медико-статистическата документация, която съставят, Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - десета ревизия (МКБ 10), съгласно приложение № 1, както и адаптиран вариант на Австралийската класификация на медицинските процедури - българска ревизия, съгласно приложение № 1а.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2014 г., в сила от 01.01.2022 г., изм. относно влизането в сила от ДВ, бр. 75 от 2014 г. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., изм. относно влизането в сила от ДВ, бр. 75 от 2014 г. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., изм. относно влизането в сила от ДВ, бр. 75 от 2014 г. - ДВ, бр. 88 от 2016 г., изм. относно влизането в сила от ДВ, бр. 75 от 2014 г. - ДВ, бр. 8 от 2018 г., изм. относно влизането в сила от ДВ, бр. 75 от 2014 г. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. относно влизането в сила от ДВ, бр. 75 от 2014 г. - ДВ, бр. 49 от 2020 г.) Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - десета ревизия, и адаптираният вариант на Австралийската класификация на медицинските процедури - българска ревизия, се прилагат и в документацията, съставяна от другите държавни, общински и обществени органи и институции, когато се използват кодове, номенклатури и други означения, посочени в приложения № 1 и 1а.
(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Лицата по ал. 1 и 2 посочват болестите и проблемите, свързани със здравето, в съответната документация с техния четиризначен код по МКБ 10.

history Чл. 2. Определят се форми на "съобщение за смърт" и "свидетелство за перинатална смърт" съгласно приложение № 2 и приложение № 3.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...