По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 2 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПРИ МЕДИЦИНСКО ОБЛЪЧВАНЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 2 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2018 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПРИ МЕДИЦИНСКО ОБЛЪЧВАНЕ

ДВ. бр. 13 от 09.02.2018г.

В сила от 09.02.2018 г.
Издадена от министъра на здравеопазването
Обн., ДВ, бр. 13 от 9 февруари 2018 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за осигуряване на защита на лицата при медицинско облъчване.
(2) Медицинското облъчване по ал. 1 включва вътрешното и външното облъчване с йонизиращи лъчения на:
1. пациенти като част от тяхната медицинска или дентална диагностика и/или лечение;
2. лица без симптоми на заболяване с цел ранна диагностика на заболяване;
3. лица, които доброволно участват в медицински или биомедицински изследователски програми;
4. лица, които съзнателно и доброволно, без това да е тяхно професионално задължение, оказват помощ на други лица в процеса на медицинско облъчване.
АКТУАЛНО: Към всеки абонамент над 99 лв. без ДДС подаряваме "Настолник на счетоводителя - 2018"