По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

ДВ. бр. 17 от 26.02.2019г.

В сила от 16.02.2018 г.
Обн., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2018 г., попр., ДВ, бр. 16 от 20 Февруари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 16 Март 2018 г., изм., ДВ, бр. 98 от 27 Ноември 2018 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 Февруари 2019 г.
Проект: 702-01-35/24.10.2017 г.

 

Част първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ