Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 ОТ 31 МАЙ 1993 Г. ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ СРЕД БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 ОТ 31 МАЙ 1993 г. ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ СРЕД БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

ДВ. бр. 74 от 29.08.2023г.

Обн., ДВ, бр. 48 от 4 юни 1993 г., попр., ДВ, бр. 52 от 18 юни 1993 г., изм., ДВ, бр. 54 от 13 юни 1995 г., изм., ДВ, бр. 20 от 8 март 1996 г., изм., ДВ, бр. 38 от 23 април 1999 г., изм., ДВ, бр. 73 от 17 август 1999 г., изм., ДВ, бр. 101 от 29 октомври 2002 г., изм., ДВ, бр. 89 от 12 октомври 2004 г., изм., ДВ, бр. 79 от 6 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 62 от 12 юли 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 8 април 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 19 от 2 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 9 от 31 януари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 5 от 18 януари 2022 г., изм., ДВ, бр. 36 от 13 май 2022 г., доп., ДВ, бр. 62 от 5 август 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 74 от 29 август 2023 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 28 от 2016 г., изм., ДВ, бр. 74 от 2023 г.) С това постановление се определят условията и редът за осъществяване на образователна дейност на Република България спрямо чуждестранни граждани и лица без гражданство, които са от българска народност или от български произход и пребивават постоянно или обичайно на територията на друга държава, както и приемането на студенти, докторанти и специализанти по чл. 68, ал. 9 от Закона за висшето образование.
(2) Българската народност по смисъла на това постановление се определя въз основа на поне един от следните документи:
1. акт за раждане, кръщелно свидетелство или друг акт за гражданско състояние;
2. паспорт или друг официален документ за самоличност.
3. (зал., ДВ, бр. 74 от 2023 г.)
(3) (изм., ДВ, бр. 5 от 2022 г.) По изключение права по това постановление може да ползва и лице от българска народност, което не притежава документ по ал. 2, но ползва български език, самоопределя се като лице от българска народност, както и за него е налице поне едно от следните обстоятелства:
1. произхожда от населено място, което е било част от българската държава в миналото или Българската екзархия;
2. има възходящи, които са носители на българската традиционна фамилна именна система;
3. част е от българска общност или българско малцинство в друга държава.
(4) (нова, ДВ, бр. 5 от 2022 г.) По изключение права по това постановление може да ползва и лице от българска народност, което не притежава документ по ал. 2, ако има особени заслуги за укрепване на българската духовност и за съхраняване на националното самосъзнание, бит и култура сред българските общности в чужбина.
(5) (нова, ДВ, бр. 74 от 2023 г.) Български произход по смисъла на това постановление се доказва по реда на чл. 3 от Закона за българите, живеещи извън Република България.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...