По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

ДВ. бр. 94 от 29.11.2019г.

Обн., ДВ, бр. 27 от 27 март 2018 г., изм., ДВ, бр. 94 от 13 ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм., ДВ, бр. 34 от 23 април 2019 г., изм., ДВ, бр. 37 от 7 май 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 42 от 28 май 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 29 ноември 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Предмет, цели и обхват