По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 16 ОТ 29 МАРТ 2018 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ И ОДОБРЕНИЯ, ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ С ОКОНЧАТЕЛНОСТ НА СЕТЪЛМЕНТА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 16 ОТ 29 МАРТ 2018 г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ И ОДОБРЕНИЯ, ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ С ОКОНЧАТЕЛНОСТ НА СЕТЪЛМЕНТА

ДВ. бр. 32 от 13.04.2018г.

Издадена от Управителния съвет на Българската народна банка
Обн., ДВ, бр. 32 от 13 април 2018 г.

 

Глава първа.
ПРЕДМЕТ

history Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за лицензиране на платежна институция;
2. условията и редът за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи на доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка;
3. условията и редът за лицензиране на дружество за електронни пари;
4. условията и редът за лицензиране и осъществяване на дейност като оператор на платежна система с окончателност на сетълмента;
5. извършването на сетълмент в Българската народна банка (по-нататък "БНБ").