По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 6 ОТ 7 ЮНИ 2018 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ"
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 6 ОТ 7 ЮНИ 2018 г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ"

ДВ. бр. 90 от 20.10.2020г.

Обн., ДВ, бр. 52 от 22 юни 2018 г., изм., ДВ, бр. 90 от 20 октомври 2020 г.

 

history Чл. 1. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт "Медицинска онкология" съгласно приложението.
(2) С медицинския стандарт се определят:
1. основните характеристики на специалността "Медицинска онкология";
2. основните изисквания към професионалната компетентност на медицинските онколози;
3. основните изисквания към устройството и към обезпечеността на структурите, осъществяващи дейност по специалността "Медицинска онкология" с медицинска апаратура и човешки ресурси, в т.ч. нивата им на компетентност;
4. изисквания за качеството на дейността по специалността "Медицинска онкология";
5. задължителният обем дейности по "Медицинска онкология", осъществяван от различните лечебни заведения по отношение на пациентите със злокачествени солидни тумори;
6. основните изисквания към организацията на работа, включващи насочване на пациенти, регистрация, диагноза, лечение и проследяване, права и задължения;
7. създаване и поддържане на национален раков регистър.
(3) Дейностите по медицинска онкология се осъществяват от лечебните заведения при спазване на стандарта по ал. 1.

history Чл. 2. Вътрешните актове на органите на управление на лечебното заведение и договорите за оказана медицинска помощ, сключвани от лечебните заведения, не могат да съдържат разпоредби, които определят по-ниско качество на осъществяваната дейност по медицинска онкология от установеното с изискванията на тази наредба.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...